Hoe veilig is uw geld in Duitsland. Het garantiestelsel van de Duitse banken

Hoe veilig is uw geld in Duitsland (het garantiestelsel van de Duitse banken)
(Toch belangrijk omdat zakelijke rekeningen uitsluitend door het garantiestelsel worden gedekt).

Al ziet men de bank, men kent haar niet, zou Bredero heden ten dage zeggen.

Vroeger moest je het vertouwen van een bank winnen, heden ten dage zijn het de banken die uw vertrouwen trachten te winnen of te houden. Dat is in Duitsland niet anders dan in Nederland. Hoe staat het nu met de veiligheid van Duitse banken? Welnu, wij kennen verschillende systemen in Duitsland, waarvan de belangrijkste zijn:

a) het systeem voor de private zakenbanken
b) het systeem voor de publiekrechtelijke banken (b.v. Foerderbanken)
c) het systeem voor de Sparkassen en voor de Volks- en Raiffeisenbanken

Voor de private zakenbanken geldt in eerste instantie het wettelijke garantiestelsel via het Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz. Gegarandeerd zijn 90% van de tegoeden, maximaal 20.000 Euro.

Voorts bestaat het Einlagensicherungsfonds van de Bundesverband deutscher Banken. Als de bank is aangesloten bij het fonds, garandeert deze in het geval van een faillissement van de aangesloten bank per klant 30% van het aansprakelijke kapitaal van de bank. Daarmee zijn reeds bij kleine banken miljoenenbedragen afgezekerd (meer informatie via https://bankenverband.de/).

Voor publiekrechtelijke banken bestaat de “Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken (VÖB)“. Klantengelden bij aangesloten banken zijn in onbepaalde hoogte voor 100% beschermd. Meer informatie via www.voeb.de .

Alle publiekrechtelijke Sparkassen, Landesbanken, Landesbausparkassen en Genossenschaftsbanken zijn lid van “institutssichernden Einrichtungen“. Doel van deze Einrichtungen is het de aangesloten banken te beschermen voor faillissement en liquidatie.

Er bestaan (informele) afspraken dat noch de ca. 450 Sparkassen noch de ca. 1200 Volks- en Raiffeisenbanken noch de Landesbanken een zusterbank zullen laten failleren. Voor deze achtergrond zijn zij vrijgesteld van deelname in de wettelijke garantiesystemen. (Meer informatie via www.dsgv.de voor de Sparkassen en www.bvr.de voor de Volksbanken).

De vraag is natuurlijk wat deze ogenschijnlijk fantastische garantiesystemen waard zijn gezien het feit dat de “Einlagensicherungsfonds” zijn georganiseerd als GmbH, dus als vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (met een – volgens de media –  actueel vermogen van ca. 4 miljard) en niet als onderling waarborgfonds. Plots is er ook sprake van dat de “institutssichernden Einrichtungen” van Sparkassen en Volksbanken zouden berusten op informele afspraken.

Zondag 05 oktober 2008

Inmiddels garandeert de staat de particuliere spaarrekeningen. De zakelijke rekeningen vallen zoals het nu lijkt uitsluitend onder het boven toegelichte garantiestelsel!

Meer weten over bankenrecht in Duitsland? Neem contact op met dhr. Lars Wemmers van ons kantoor. Tel: 0049 2821 7222-0