Categorie: Algemene Voorwaarden

Uitsluiting van garantie bij een particuliere verkoop van een auto is in Duitsland nietig, als hierin geen voorbehoud inzake grof nalatig of opzettelijk plichtsverzuim alsmede lichamelijk letsel is opgenomen. Dit heeft in een recent vonnis het Oberlandesgericht Oldenburg bepaald. De persoon in kwestie die de procedure had opgestart, had van…

In toenemende mate zien wij in technische contracten met Duitse industriebedrijven clausules omtrent fictieve serieschadegevallen (Serienfehler). Zo wordt regelmatig overeengekomen dat er bij een foutenmarge van vijf procent van een partij of serie geleverde goederen sprake is van een seriefout. De serie bestaat dan uit vijf procent daadwerkelijk gebrekkige (onder)delen…

Er zijn verschillende manieren om de Duitse markt met succes te bewerken. De keuze is o.a. afhankelijk van de noodzakelijke kapitaal- en managementinspanningen die u wilt of kunt leveren. Elke variant heeft echter zijn eigen juridische implicaties. Klik op de rubrieken onder de volgende matrix voor de meest belangrijke achtergrondinformatie:…

Het zijn rare tijden, ook voor juristen. In de afgelopen twintig jaar heb ik allerlei ingenieuze contractsbedingen meegemaakt, maar een clausule voor het geval je eigen bank failliet gaat nog niet. Toch zit er wijsheid in. Stel, u zit in de productie van kapitaalgoederen, het productieproces duurt meerdere maanden en…

Nederland importeert voor meer dan 60 miljard Euro aan goederen en diensten vanuit Duitsland. Op veel contracten zal het Duitse recht van toepassing zijn. Ook zal de Duitse leverancier via een forumkeuze de Duitse rechter voor bevoegd verklaren.   Tegen deze achtergrond dient de Nederlandse importeur enige kennis van het…

Vertaling van Algemene Voorwaarden Dat je voor de Duitse markt Duitstalige voorwaarden moet hebben, spreekt voor zich. Moet je die nu compleet nieuw laten ontwikkelen of is een vertaling niet toch beter en vooral goedkoper? Welnu, in de plaats van veel woorden geef ik u twee links naar de website…

Contractrecht en algemene voorwaarden a.) Cursus Nederlandse Duitse Businessacademie levert 100.000 euro op Waartoe volgt men een cursus? Zoiets kost tijd en geld en het is maar de vraag of het ook iets oplevert. De meerwaarde van een cursus hangt er natuurlijk van af of men de ontvangen ‘tips’ ook…

Contracten: Regres dreigt als uw afnemer aan consumenten doorverkoopt Casus: U levert aan een Duitse importeur die het product doorverkoopt aan een consument. Het product heeft gebreken. De bepalingen van de consumentenrichtlijn hebben ook uitwerkingen op de juridische relatie van ondernemers onderling. In bovengenoemde situatie kan uw Duitse importeur regres…

Algemene voorwaarden bij grensoverschrijdende transacties Is op een grensoverschrijdende handelstransactie het Weens kooprecht van toepassing (hetgeen bijna altijd het geval is als je het niet expliciet uitsluit) dan is het de vraag hoe uw algemene voorwaarden bestanddeel worden van deze transactie. Vanuit Duits oogpunt is het niet voldoende om te…

Actuele wetgeving Duits arbeidsrecht Hervorming van het verbintenissenrecht (Schuldrechtsreform) Ook wat het arbeidsrecht betreft is er sinds 01-01-2002 in verband met de zgn. „Schuldrechtsreform”het e.e.a. gewijzigd in het BGB: Arbeidscontracten die voor meerdere werknemers worden gebruikt, worden volgens de nieuwe regelingen m.b.t. de algemene voorwaarden getoetst. Verrassende clausules of clausules…

Incasseren van vorderingen in Duitsland (vervolg) Algemene Voorwaarden Sinds de invoering van het nieuw BW is het ook in Nederland noodzakelijk dat de andere contractspartner bij het totstandkomen van een overeenkomst op de hoogte is van de algemene voorwaarden. Na Duits recht is het niet voldoende uw algemene voorwaarden bij…

Uitsluitende bevoegdheid Nederlandse rechter is beginnersfout Regelmatig zien wij in Nederlandse “Algemene Voorwaarden” of contracten, dat uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd wordt verklaard om over geschillen met (Duitse) afnemers te oordelen. Het idee hierachter is, dat de Nederlandse ondernemer een thuiswedstrijd wil spelen voor het geval een zaak voor de…