Loveparade-ramp, wie moet er betalen?

Niemand neemt de verantwoordelijkheid voor de ramp tijdens de Loveparade. Moreel gezien is dit onaanvaardbaar, maar uit civielrechtelijk oogpunt toch wel begrijpelijk. Er dreigen namelijk schadeclaims ter hoogte van tientallen miljoenen euro i.v.m. claims omtrent uitvaartkosten, schadeclaims voor het uitkeren van weduwen- en weespensioenen, smartengeld, schadeclaims voor materiële schade van de bezoekers, en niet te vergeten voor behandelingskosten voor talloze (zwaar)gewonden in ziekenhuizen alsmede revalidatiekosten.

Tevens kunnen er claims komen in verband met gederfd inkomen of claims van werkgevers i.v.m. het doorbetalen van salarissen aan gewonde werknemers tijdens de ziekteperiode van zes weken en wellicht door de ziekenfondsen voor de periode daarna. De omvang van de schade is derhalve niet te overzien.

Wie kan er aansprakelijk worden gesteld?

Dat zou in eerste instantie de organisator van de Loveparade, de Lopavent GmbH, kunnen zijn. De organisator van een event is verantwoordelijk voor de ordentelijke afloop van een bijeenkomst en in dit kader het naleven van alle wettelijke bepalingen en afspraken met de toezichtorganen zoals gemeente, brandweer, politie etc. De Lopavent GmbH heeft een stamkapitaal van € 25.000, en dat is te weinig om de schade te dekken. Een schadeclaim die boven het stamkapitaal uitkomt zou snel tot het faillissement van deze GmbH kunnen leiden, als wij veronderstellen dat de GmbH geen miljoenen winst uit de Loveparade weet te realiseren en de aandeelhouders weigeren nieuw geld in de GmbH te pompen.

Zover bekend heeft Lopavent een aansprakelijkheidsverzekering bij AXA afgesloten. De dekking zou volgens de media € 7,5 miljoen bedragen en voor het geval van meerdere Ereignisse zou de dekkingssom worden verdrievoudigd. De vraag is echter of hier sprake is van een of meerdere Ereignisse in verzekeringstechische zin. In het laatste geval zou de dekking oplopen naar € 22,5 miljoen. Het laat zich raden dat dit vraagstuk voor de rechter zal komen.

Of de directeur van Lopavent GmbH, de miljonair Schaller, persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld, is zeer de vraag. De juridische hordes liggen hoog, en om hieromtrent een inschatting te kunnen geven, zal beduidend meer helderheid in de daadwerkelijke toedracht moeten komen.

In de media zijn buitengewone dingen te lezen wat betreft de inbreng van de gemeente, de politie en de brandweer in het kader van het vergunningtraject. Er zijn zelfs experts die van tevoren geroepen willen hebben dat er nimmer een vergunning zou mogen worden gegeven en dat de Loveparade uiteindelijk onder zware politieke druk werd toegestaan. Mochten deze verhalen kloppen, dan zou de stad Duisburg aansprakelijk kunnen worden gesteld. Duisburg is weliswaar al lang failliet, maar via de kommunale Schadensausgleich van de Duitse gemeentes “verzekerd”.