Veilig stellen van een bewijspositie via het “Beweissicherungsverfahren”

Als er haast is geboden, de feiten moeten worden geconstateerd en bewijsmateriaal dreigt verloren te gaan kennen wij in Duitsland het zogenaamde “selbständige Beweisverfahren”: een procedure, gericht op het constateren van feiten, die voornamelijk bij resultaats-verbintenissen zoals in de (machine- of installatie) bouwsector voorafgaande aan een gerechtelijke procedure wordt opgestart.

Het Beweisverfahren wordt opgestart middels een verzoekschrift aan de bevoegde rechter die in het vervolg ook de ter zake deskundige expert benoemt om een expertise over de onderhavige kwestie te vervaardigen. Het is belangrijk om de weg via de rechter te bewandelen, omdat in Duitsland de resultaten van een Privatgutachten – dus een expertise van een expert die door één der partijen is ingeschakeld – geen officieel bewijsmiddel zijn!

Het Beweisverfahren heeft trouwens uitwerking op eventuele verjaringstermijnen en het is ook mogelijk in het kader van deze procedure derden in vrijwaring te roepen (hetgeen ook regelmatig gebeurt als wellicht ook een derde voor de schade verantwoordelijk is).

Meer weten over de resultaatsverbintenissen, aanneming van werk en procedurele kwesties in het kader van (bouw)processen? Neem contact op met Udo Croonenbrock.