Nieuwe wettelijke regelingen per 01-01-03

Nieuwe wettelijke regelingen per 01-01-03

Arbeidsmarkt

a) Werknemer moet opzegging arbeidsovereenkomst onmiddellijk bij het “Arbeitsamt” melden. Om de tijd tussen opzegging en begin van de werkloosheid optimaal voor bemiddeling c.q. kwalificatie te kunnen gebruiken, zijn werknemers vanaf 01-07 verplicht zich bij ontslag onmiddellijk als werkzoekende bij het “Arbeidsamt” te melden. Bij een te late melding zal tot 30 dagen geen “Arbeitslosengeld” worden betaald.

b) Personal-Service-Agenturen (PSA)

Het “Arbeitsamt” krijgt o.a. de functie van een uitzendbureau. Alle 181 “Arbeitsämter” moeten, liefst in samenwerking met particuliere uitzenbureau‘s een PSA oprichten om werklozen in “Zeitarbeit” te bemiddelen. Welke werklozen voor maximaal 12 maanden in dienst worden genomen, komen het “Arbeitsamt” en de PSA overeen.

Tot de invoering van een nieuw “Arbeitnehmerüberlassungsgesetz” in het jaar 2004 zijn de CAO‘s van de uitzendbranche van toepassing. De CAO partijen zijn opgeroepen voor de PSA‘s speciale CAO‘s te sluiten om zodoende ook langdurig werklozen aan een baan te helpen. De arbeidsomstandigheden (incl. salaris) voor het ingeleende en het vaste personeel dienen gelijk te zijn. Afwijkingen zijn voor een periode van 6 weken of op basis van een CAO mogelijk.

Voor de uitzendbranche vervallen het ” Befristungs-,Wiedereinstellungs- en Synchronisationsverbot” en de beperking van uitzending voor maximaal 2 jaar. 

De beperkingen m.b.t. Arbeitnehmerüberlassung in de bouwsector zullen worden versoepeld. In de toekomst is het in- en uitlenen van personeel voor de sektor ook mogelijk als het uitlenende bedrijf onder een algemeen bindend verklaarde CAO valt die uitdrukkelijke bepalingen hieromtrent heeft.

N.B. De nieuwe regelingen omtrent de “Arbeitnehmerüberlassung” worden pas op 01-01-04 van kracht. Het is dus afwachten of reeds eerder CAO‘s op de situatie inspelen. 

c) Aanscherping “Zumutbarkeitsregelungen”

Reeds volgens het huidige recht dient een werkloze elke baan te aanvaarden die hij capabel is om uit te voeren. Er bestaat geen recht om uitsluitend in een bepaald beroep te werken. Voor de toekomst wordt wettelijk bepaald dat een werkloze ook dient te verhuizen als hij zodoende een baan kan vinden, tenzij familiaire redenen daar tegen spreken.

d) Aanscherping “Sperrzeitregelung”

De uitkering van een werkloze kan in Duitsland om belangrijke redenen worden stopgezet. Op basis van een wetswijziging zal in de toekomst een omkeer van de bewijslast worden ingevoerd. In geval van een geschil zal de werkloze moeten bewijzen dat hij niet in strijd met de verzekeringsbepalingen heeft gehandeld of niet door eigen schuld werkloos is geworden.

e) Bonus werkgevers bij indienstneming werkloze 55-plusser

Werkgevers die een werkloze 55-plusser in dienst nehmen, hoeven geen bijdrage voor de “Arbeitslosenversicherung” (3,25%) te betalen.

f) Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij werknemers boven 52 jaar gemakkelijker.

De in het “Teilzeit- und Befristungsgesetz” vastgestelde leeftijdsgrens van 58 jaar voor het afsluiten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zonder opgave van redenen voor de beperking en zonder limitering van de duur wordt voorlopig verlaagd naar 52 jaar.

g) Ich-AG

Maakt een werkloze zich zelfstandig dan kan hij een subsidie ter hoogte van:
600,00 € per maand in het eerste jaar
360,00 € per maand in het tweede jaar
240,00 € per maand in het derde jaar
belastingvrij ontvangen, als zijn jaarinkomen niet hoger dan 25.000,00 €  is en hij geen andere werknemers anders dan familieleden in dienst heeft.

h) Mini-Jobs

De grens voor “geringfügige Beschäftigung” wordt verhoogd van 325,00 € naar 400,00 € per maand. De werkgever betaalt forfaitair afdrachten ter hoogte van 25% die als volgt zijn verdeeld:
12 %  “Rentenversicherung” met optie tot verhoging door werknemer
11 %  “Krankenversicherung”
 2  %  forfaitair voor belastingen (met “Abgeltungswirkung”)
De bedragen dienen aan een gezamenlijke “Einzugsstelle” te worden betaald.

i) Mini-Jobs bij privéhuishoudens

Ter bestrijding van het zwartwerken worden ” haushaltsnahe Dienstleistungen” (lees: schoonmaakster etc.) minder belast:

5 % “Renten- und Krankenversicherung”
2 % “Pauschalsteuer mit Abgeltungswirkung”

“Abgeltungswirkung” betekent m.i.: De werknemer betaalt voor “geringfügige Beschäftigungsverhältnisse” tot 400,00 € geen extra lasten ook als hij deze als bijbaan naast een andere baan uitoefent!

j) Aftrekbaarheid van “haushaltsnahen Dienstleistungen”

10 % van de kosten, maximaal echter 510 € kan de particuliere “werkgever” van zijn belastingschuld aftrekken.

Wie een werknemer in zijn privéhuishouding “sozialversicherungspflichtig” in dienst heeft (inkomen van de werknemer meer dan 400,00 €) kan 12 % van de kosten, maximaal echter 2.400,00 € van zijn belastingschuld aftrekken.

Wie de “haushaltsnahe Dienstleistung” via een bedrijf of agentuur laat lopen kan 20 %, maximaal echter 600,00 € van de belastingschuld aftrekken.

k) Invoering “Gleitzone” bij inkomsten van 400,01 € t/m 800,00 € (vanaf 01-04-03)

Tot nu toe groeide vanaf een inkomen van 325,01 € de druk van de sociale lasten abrupt van 22 % naar ca. 42 %. Met de nieuwe regeling groeit voor de werknemer de druk langzaam van ca. 4% bij 400,01 € naar 21% bij 800,00 €.
Voor de werkgever blijft het bij de oude regeling (ca. 21 %)
Belastingen worden individueel berekend.