Nieuwe ontslagregeling voor in Duitsland wonende medewerkers catastrofaal voor Nederlands bedrijfsleven

Nieuwe ontslagregeling voor in Duitsland wonende medewerkers catastrofaal voor Nederlands bedrijfsleven

Per 01 maart 2002 is de nieuwe EG-verordening 44/2001 in werking getreden. Kort samengevat schrijft deze verordening voor dat bij een ontslag waaraan de rechter te pas komt, de zaak voor dient te komen bij de rechter van het woonland van de werknemer.

Duitse rechter exclusief bevoegd

E.e.a. houdt in dat de Nederlandse ondernemer zijn ontslagaanvraag voor de in Duitsland wonende werknemer moet voorleggen aan de Duitse arbeidsrechter, die de zaak naar Nederlands recht moet beoordelen. De arbeidsovereenkomst zal in de Duitse taal moeten worden vertaald net zo als de algehele cao-bepalingen, de Nederlandse wetsartikelen en de m.b.t. het onderwerp aanwezige jurisprudentie.

Uiteraard zal de advocaat van de werknemer betwisten dat de stellingen van de werkgever op basis van het Nederlandse recht correct zijn. In dit geval zal de rechter een expertise moeten inwinnen omtrent de situatie naar Nederlands recht.

Alleen al het uitwerken van de expertise (over het algemeen door een Duitse hoogleraar internationaal recht) zal enkele maanden in beslag nemen en ongetwijfeld enkele duizenden Euro kosten.

Te verwachten valt dan ook dat een dergelijke procedure (zoals zo veel dingen in het leven) ca. 9 maanden zal duren alvorens de rechter een ontslagvergunning zal uitspreken.
Daarbij wordt de situatie er niet gemakkelijker door, dat het Duitse procesrecht een dergelijke eis, namelijk het uitspreken van een ontslagvergunning, onder normale omstandigheden, niet kent. Nederland is namelijk tamelijk uniek met zijn vergunnigstelsel.

De mening van Duitse arbeidsrechters

Wij hebben enkele Duitse arbeidsrechters omtrent hun mening over de nieuwe verordening ondervraagd. Niemand was met de bepaling bekend, maar stellig werd er geroepen dat men in ieder geval de zaak voor niet ontvankelijk zou verklaren en deze zou doorverwijzen naar de administratieve rechtbanken. Inzoverre werd er een vergelijking getrokken met de Duitse wetgeving omtrent gehandicapte werknemers. Wil een werkgever een gehandicapte in Duitsland ontslag aanzeggen moet hij vooraf de toestemming van de Hauptfürsorgestelle vragen. Procedures m.b.t. beslissingen van de Hauptfürsorgestelle dienen voor de administratieve rechter.

Antwoord op een brandende vraag

U vraagt zich af hoe zo´n regeling met instemming van de Nederlandse regering tot stand kan komen. Simpel, uit welingelichte kringen hebben wij vernomen dat de Nederlandse delegatie bij de behandeling van dit gedeelte van de verordening even een half uurtje afwezig was.

Er zijn door dhr. Weekers (VVD), lid van de Tweede Kamer, vragen aan de regering gesteld. De belangrijkste vraag ontbreekt echter:

Is de Nederlandse regering bereid om de exorbitante kosten die het Nederlandse bedrijfsleven in verband met deze blunder in Duitsland moet maken ( bedoeld zijn vertaal en expertisekosten, uw advocaat ontvangt slechts een redelijke vergoeding ) te vergoeden? Wellicht iets voor uw branchevereniging!

N.B. : er bestaat trouwens een mogelijkheid de problemen te omzeilen. Dan moet u echter met uw werknemer, nadat het geschil is ontstaan, een forumkeuze overeenkomen. Het lijkt niet voldoende deze keuze reeds in de arbeidsovereenkomst te formuleren.