Nieuwe wettelijke regelingen per 01-07-2005

Nieuwe wettelijke regelingen per 01-07-2005

Ziektekostenverzekering

Voor het eerst wordt het systeem dat werkgever en werknemer elke de helft van de sociale lasten betalen, losgelaten. Via een ingewikkelde transactie besparen de werkgevers 0.45 percent van de ziektekostenverzekering.

Om dit doel te bereiken wordt de ziektekostenpremie uitsluitend voor werknemers met 0.9 percent verhoogd. Tegelijkertijd worden de ziekenfondsen wettelijk verplicht de premie met 0.9 percent te verlagen. Van deze verlaging profiteren de werkgever en de werknemer ieder voor de helft. Voor de werknemer betekent dit een verhoging van 0.9 percent, waar een verlaging van 0.45 percent tegenover staat. Per saldo betaalt de werknemer dus 0.45 percent meer. De werkgever houdt zijn aandeel van 0.45 percent uit de wettelijk voorgeschreven premieverlaging. Omdat hij nu echter minder kosten kan aftrekken, is over het voordeel uiteraard inkomsten c.q. vennootschapsbelasting te betalen. Uitgaande van een voorspeld voordeel voor de werkgevers t.h.v. 4.5 miljard euro en een gemiddelde belastingdruk van 38 percent, belandt op deze manier een flink zakcentje in de kas van de heer Eichel.

Beslagvrije voet omhoog

Om de twee jaar wordt de beslagvrije voet van het inkomen aangepast op basis van de ontwikkeling van de belastingvrije voet.

Afluisteren van woningen wettelijk geregeld

Akustische Wohnraumüberwachung is mogelijk als er sprake is van verdenking van een bijzonder zwaar misdrijf zoals moord, doodslag, kinderpornografie en terroristische activiteiten. Echter, vertrouwelijke gesprekken tussen ‘partners’ die in geen relatie tot het misdrijf staan mogen niet worden afgeluisterd. Om dit te waarborgen moet ‘live’ worden meegeluisterd en is de actie onmiddellijk te onderbreken zodra ‘privégesprekken’ aan de orde zijn.

Gesprekken met advocaten, notarissen, (register)accountants, artsen etc. mogen niet worden afgeluisterd.

Blokkeren van creditcards, GSM, digitale signatuur etc.

Vanaf 01-07-2005 treedt een centraal Sperr-Notruf systeem in werking. Via het telefoonnummer 0049-116116 kan men alle mogelijke cards etc. laten blokkeren. Vereist is wel dat de uitgevende organisatie is aangesloten bij het meldsysteem.

Nieuw Energiewirtschaftsgesetz

Zoals reeds eerder gemeld wordt de elektriciteits- en gasmarkt verder geliberaliseerd. De regering verwacht investeringen t.h.v. 20 miljard euro voor de bouw van nieuwe netwerken en krachtcentrales.

Bescherming beleggers

Voor waardepapieren die openbaar worden verhandeld moet verplicht een prospectus worden gepubliceerd. E.e.a. is geregeld in het Wertpapierprospektgesetz. Er vindt een verplichte toetsing van het prospectus door de Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungen (BAFIN) plaats.

Bilanzkontrollegesetz van kracht

Door het Bilanzkontrollegesetz dat sinds 01-01-2005 van kracht is, werd de onafhankelijkheid van (register)accountants versterkt en het Duits Bilanzrecht aangepast aan internationale standaards.

Via het Bilanzkontrollegesetz dat per 01-01-2005 van kracht is, wordt een tweedelige ‘enforcement procedure’ ingevoerd om de rechtmatigheid van jaarrekeningen te controleren. In eerste instantie zal de Deutsche Pruefstelle fuer Rechnungslegung (een particuliere organisatie) actie ondernemen indien er aanwijzingen zijn dat een jaarrekening ‘niet klopt’. Verleent het bedrijf in kwestie geen medewerking, wordt de BAFIN (zie boven) ingeschakeld die via dwangmaatregelen voor medewerking kan zorgdragen.

Uitgifte pandbrieven

Tot op heden mochten alleen hypotheekbanken, scheepsbanken en publiekrechtelijke banken pandbrieven uitgeven. Een pandbrief is een vast renderend waardepapier dat indirect door een ‘hypotheek’ of door vorderingen tegenover de overheid is afgezekerd.

Vanaf 19-07-2005 mogen alle banken pandbrieven uitgeven.

Nieuw mededingingsrecht

Middels verandering van het Gesetz gegen Wettbewerbsbeschraenkungen wordt het aanmeldings- en vergunningssysteem voor concurrentiebeperkende overeenkomsten afgeschaft. In plaats hiervan moeten bedrijven nu zelf inschatten of er sprake is van beperking van de concurrentie en wordt de inschatting achteraf beoordeeld door de kartelautoriteiten.

Meer subsidie voor zonne-energie

Eigenaren van huizen die op het dak een installatie voor zonne-energie plaatsen, die zowel de productie van warm water alsook de verwarming ondersteunt, ontvangen per vierkante meter zonnecollectoren een subsidie t.h.v. € 135,–.

Kenmerking eieren

Ook ‘losse’ eieren die op de markt worden verkocht, moeten worden gekenmerkt. Aan de cijfer-letter combinatie is herkenbaar of er sprake is van een eco-ei (eerste cijfer=0) of dat een ei uit een legbatterij (cijfer 3) komt. Ook het land van herkomst is te zien. DE staat bijv. voor Duitsland. Deze manier van kenmerken is voor eieren die men in die supermarkt kan kopen al langer verplicht.

Sociale lasten Poolse werknemers

Groente- en fruitboeren die Poolse seizoenwerkers inzetten moeten vanaf nu premies aan de Poolse sociale verzekeringsinstanties betalen. Eigenlijk had dit al vanaf 01-05-2004 moeten geschieden, nadat Polen tot de EU was toegetreden. Echter, het feit dat voor Poolse seizoenarbeiders in Polen sociale lasten te betalen zijn, was in Duitsland onbekend.

Van 01-07-2005 t/m 31-08-2005 geldt op zaterdagen een rijverbod voor vrachtwagens vanaf 7,5 ton op de Duitse snelwegen (07.00 – 20.00 uur).

Geen verhoging Duitse AOW-uitkering

Gezien het feit dat de salarissen in Duitsland vorig jaar niet zijn gestegen maar vaak zelfs zijn verlaagd (door kortingen op vakantiegeld en kerstgratificatie), is er geen ruimte voor een verhoging van de AOW-uitkering, omdat deze gekoppeld is aan de stijging van de salarissen. Feitelijk hadden de uitkeringen zelfs moeten dalen.

Invoering ambulante psychiatrie

Psychisch zieke mensen die (nog) thuis wonen hebben recht op speciale dienstverlening in het kader van thuiszorg. Het is de bedoeling om zodoende demente en schizofrene mensen langer in staat te stellen thuis te blijven wonen en dure verblijfsperioden in ziekenhuizen te voorkomen.

Alimentatie

Vanaf 1 juli stijgen de alimentatiekosten. Wie wil weten wat hij in de toekomst moet betalen

klikt hier.