Geen administratieve rompslomp meer voor Nederlandse bouwbedrijven??

Geen administratieve rompslomp meer voor Nederlandse bouwbedrijven??

De uitspraak van het Europese Hof van 11-12-2003 inzake Schnitzer (C-215/01) heeft nogal wat stof doen opwaaien. De uitspraak luidt als volgt:

De bepalingen van gemeenschapsrecht inzake het vrij verrichten van diensten verzetten zich ertegen dat een ondernemer wordt onderworpen aan een verplichting tot inschrijving in het ambachtsregister die het verrichten van zijn diensten in de lidstaat van ontvangst vertraagt of bemoeilijkt, wanneer de in de toepasselijke richtlijn inzake erkenning van beroepskwalificaties gestelde voorwaarden voor de uitoefening van deze werkzaamheid in die lidstaat, vervuld zijn.

Het enkele feit dat een in een lidstaat gevestigde ondernemer herhaaldelijk of min of meer regelmatig identieke of gelijksoortige diensten verricht in een andere lidstaat, zonder dat hij aldaar over een infrastructuur beschikt die hem in staat stelt in die lidstaat op duurzame wijze een beroepswerkzaamheid uit te oefenen en zich, vanuit die infrastructuur, tot onder anderen de onderdanen van die lidstaat te richten, volstaat niet om hem te beschouwen als gevestigd in die lidstaat.

Menigeen trekt hieruit de conclusie dat Nederlandse bouwondernemers met deze uitspraak hun voordeel doen, “omdat de administratieve rompslomp met de Duitse autoriteiten ze voortaan bespaard blijft”. Wishful thinking, zoals uit een kort onderzoek bij verschillende Handwerkskammern blijkt. De argumentatie verloopt als volgt:

1.) De uitspraak heeft uitsluitend betrekking op de verplichte
inschrijving in de Duitse Handwerksrolle op basis van de “oude”
Handwerksordnung in de versie 24-9-1998, die op de hoofdprocedure
in Duitsland van toepassing was. In deze hoofdprocedure bij het
Amtsgericht Augsburg ging het om een bestuurlijke boete die Schnitzer
was opgelegd wegens het uitvoeren van pleisterwerkzaamheden zonder
over de daartoe vereiste vergunning (inschrijving) te beschikken.

2.) Zoals u in alinea 1 (tweede halfzin) kunt lezen moet het buitenlandse
bedrijf nog steeds “de in de toepasselijke richtlijn inzake erkenning van
beroepskwalificaties geldende voorwaarden voor de uitoefening van deze
werkzaamheden” in de desbetreffende lidstaat vervullen.

3.) Daarmede is dus nog steeds erkenning noodzakelijk

4.) Na de uitspraak van het Hof heeft Duitsland de Handwerksreform
doorgevoerd en vanaf 1-1-2004 is de nieuwe versie van de
Handwerksordnung (HwO) van toepassing.

5.) In § 9 HwO is nu de nieuwe regeling m.b.t. buitenlandse bedrijven te
vinden.

Volgens deze bepaling mag door een buitenlands bedrijf een ambacht
uitsluitend dan worden uitgeoefend, wanneer de bevoegde Duitse
instantie middels een beschikking erkend heeft dat het buitenlandse
bedrijf voldoet aan de bepalingen van de toepasselijke richtlijn inzake
erkenning van beroepskwalificaties (zie boven 2.)

6.) Nog steeds is derhalve een EU-verklaring van de (Nederlandse)
Kamer van Koophandel noodzakelijk. Deze moet – als vanouds – met
de nodige formulieren worden ingediend bij de Bezirksregierung. Deze
toetst – als vanouds – maar nu binnen vier weken of de beschikking
kan/moet worden gegeven. Er vindt echter geen tweede toetsing meer
plaats door de Handwerkskammer. Aan het einde van het traject staat
de “nieuwe” Bescheinigung für dienstleistende Ausländer
gem.
§ 9 II HwO i.v.m. § 4 EU/EWR-HwO. Geen inschrijving in de
Handwerksrolle meer, maar daarvoor een Bescheinigung.

NB: Feitelijk wordt door verschillende Handwerkskammern nog steeds
het buitenlandse bedrijf in de Handwerksrolle ingeschreven en de
bedrijven krijgen dit ook bevestigd.

7.) Binnen de Duitse bouwwereld is de inschrijving in de Handwerksrolle
nog steeds het bewijs van vakbekwaamheid en betrouwbaarheid. De
inschrijving is vast bestanddeel van elk fraudepreventieplan van
opdrachtgevers, die bang zijn via de regels van “ketenaansprakelijkheid”
problemen te krijgen.

Probeer eens vanuit deze achtergrond een opdrachtgever te overtuigen,
dat je op basis van een arrest van het Europese Hof niet meer verplicht
bent aan de Duitse regels te voldoen.

8.) De overige “administratieve rompslomp” wordt door de uitspraak van
het Hof uiteraard niet aangetast. Nog steeds van toepassing zijn: de
15% regeling, het Arbeitnehmer-Entsendegesetz met de meldingen en
de ULAK, het E-101 enz.

Voor de wetstekst van de nieuwe Handwerksordnung klik hier

Meer weten over het uitvoeren van werkzaamheden in Duitsland? Neem dan contact op met de specialisten van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.