Nieuwe maatregelen van de bondsregering

Nieuwe maatregelen van de bondsregering

De maatregelen van de nieuwe bondsregering die of met terugwerkende kracht of per 01-01-07 zullen worden ingevoerd, waarbij tijdens het wetgevingsproces nog e.e.a. kan veranderen (Genshagener Besluiten):

a) Afschrijvingen

Bedrijven kunnen in de jaren 2006 en 2007 bij investeringen in roerende goederen  degressief 30% van de aanschaffingskosten afschrijven (voorheen 20%).

Deze regeling komt te vervallen. wanneer het nieuwe belastingsysteem voor bedrijven wordt ingevoerd, waarschijnlijk in het jaar 2008.

Gepland is o.a. een verlaging van de vennootschapsbelasting, thans 25%.

b) Huishoudens worden gedeeltelijk als ondernemingen beschouwd.

Zij kunnen uitgaven ten behoeve van modernisering, resp. instandhouding van woningen van de belasting aftrekken.

De aftrekpost heeft betrekking op het loonbestanddeel van rekeningen van ambachtsbedrijven en bedraagt maximaal 20% van 3.000 euro.

Zowel de eigenaar, als ook de huurder komt voor de aftrekpost in aanmerking. Doel: het tegengaan van zwartwerken.

c) Kinderbetreuung

Voor kinderen tot en met zes jaar moeten ouders die beiden werkzaam zijn de eerste 1.000 euro zelf betalen. Additionele kosten kunnen met een maximum van 4.000 euro per jaar van de belasting worden afgetrokken.

Voor kinderen van 6 jaar tot en met 14 jaar komt de eigen bijdrage te vervallen. Maximale aftrekpost 4.000 euro.

d) Elterngeld

Voor kinderen die in 2007 worden geboren ontvangen de ouders een Elterngeld op basis van een percentage van het inkomen.

De ouder die zijn baan opgeeft, ontvangt 67% van het laatste nettosalaris, maximaal

1.800 euro per maand.

Had deze ouder geen baan, dan ontvangt hij een minimumuitkering die nog nader wordt bepaald.

e) Sanering van gebouwen

Isolatie van gebouwen wordt onder de noemer CO2-Gebäudesanierung financieel ondersteund.

Voor de periode 2006 t/m 2009 staat jaarlijks 1,4 miljard euro ter beschikking. Dit moet een positieve uitwerking op de werkgelegenheid in de bouwsector hebben.

f) Verkeer

De bestaande investeringsplannen worden verhoogd met 4,3 miljard voor de periode 2006 tot en met 2009. In 2006 staat de wegenbouw op de voorgrond omdat deze projecten het snelst kunnen worden gerealiseerd.

g) Onderzoek en ontwikkeling

De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling worden verhoogd naar 3% van het BNP.

Alleen al vanuit de bondsregering zal hiervoor tot 2009 zes miljard euro extra worden uitgetrokken. Ook de deelstaten zullen additionele middelen uitgeven.

Meer weten over belastingrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer U. Meyer. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.