De combinatie handelsagent/importeur is problematisch

De belangenverstrengeling bij de combinatie agent/importeur wordt vaak pas aan het einde van de relatie zichtbaar. De agent heeft als taak voor zijn principaal zo veel mogelijk opdrachten bij klanten tegen een van tevoren vastgestelde provisie te bemiddelen. De importeur koopt en verkoopt in eigen naam en op eigen rekening tegen een marge die beduidend hoger ligt dan de provisie van de agent.

Logisch dat de agent/importeur met twee petten loopt en per geval de voor hem economisch meest gunstige variant kiest. En dat kan best de agentenpet zijn als het gaat om een klant die een hoog volume wil bestellen maar er financieel niet zo goed voor staat. Dan ligt het risico bij de exporteur terwijl de provisie met het schrijven van de order is verdiend.

Zolang de agent/importeur aan de verwachtingen van de exporteur voldoet, is er niets aan de hand. Maar op het moment zien wij steeds meer agenten/importeurs in financiële problemen geraken omdat de klanten, die onder de importeurspet vallen, later of helemaal niet betalen, terwijl de Nederlandse exporteur bij de agent/importeur op betaling van de reeds geleverde goederen aandringt. Het gedeelte met de agentenpet functioneert nog steeds naar behoren, het gedeelte met de importeurspet is een slechte debiteur geworden.

Het laat zich raden hoe het afloopt. De exporteur eist betaling, de agent/importeur roept gebreken en verwijt de exporteur niet tijdig en onvolledig te hebben geleverd, waardoor de klant niet betaalt en met een schadeclaim dreigt, waardoor betaling op dit moment uit den boze is. En zowel vanuit de agentenpet alsook de importeurspet komt de dreiging, dat bij een beëindiging van de samenwerking zowel vanwege de agentuurovereenkomst alsook vanwege het importeurschap een goodwill-vergoeding te betalen zal zijn ter hoogte van de gemiddelde jaarprovisie/winstmarge.

Gevolg: de relatie is verstoord en de exporteur is zowel de agent alsook de importeur kwijt. Wellicht is het toch zinvoller, om agenten en importeurs gescheiden te houden.

Meer weten over het recht van handelsagenten en importeurs in Duitsland? Neem contact op met Gisela Surmann, Torsten Viebahn of Anja Romijnders