Geen (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud, geen uitkering kredietverzekering

In veel kredietverzekeringspolissen vindt men de voorwaarde dat de leverancier verplicht is, een (verlengd) eigendomsvoorbehoud met zijn afnemers overeen te komen. De reden is duidelijk. Kom je geen eigendomsvoorbehoud overeen, gaat het eigendom bij de levering van goederen over op de afnemer, los van de vraag of deze de nota(s) betaalt of niet.
Het spreekt vanzelf dat de verzekeraars eisen dat je deze basisfout niet maakt en een uitkering van de verzekeringspenningen dan ook weigeren.

Daarnaast wordt regelmatig geëist dat de leverancier niet alleen een gewoon maar ook een verlengd eigendomsvoorbehoud met zijn afnemers overeenkomt. Middels het verlengde eigendomsvoorbehoud blijft het eigendom bij de leverancier, zelfs in het geval van vermenging met andere producten etc. Ook draagt de afnemer zijn vorderingen op zijn afnemers van het door de leverancier geleverde product aan deze over.

Het moge duidelijk zijn dat een dergelijk beding de positie van de leverancier en/of diens verzekeraar tegenover de debiteur of in het ergste geval de curator danig versterkt. In het verlengde van deze gedachte weigeren kredietverzekeraars dan ook uitbetaling van de verzekeringspenningen, als een dergelijk voorbehoud niet (deugdelijk) is overeengekomen. Zij zien het ontbreken van een verlengd eigendomsvoorbehoud als schending van de plicht van de verzekerde, om mee te werken een eventuele schade zo gering mogelijk te houden.

Checklist:

a) toets uw Algemene Voorwaarden en contracten of een Verlengd Eigendomsvoorbehoud is opgenomen.    Dit is in veel voorwaarden zeker niet het geval!

b) als u dit beding niet in uw voorwaarden kunt vinden, is onmiddellijke actie vereist. Laat een dergelijk beding opstellen en neem het op in uw stukken.

c) als u zonder verlengd eigendomsvoorbehoud heeft geleverd, neem dan onmiddellijk contact op met uw afnemer en laat deze bevestigen, dat hij met het verlengde eigendomsvoorbehoud (ook m.b.t. de nog onbetaalde leveringen) akkoord gaat.

Meer weten over het Verlengde Eigendomsvoorbehoud in Duitsland? Neem contact op met Udo Croonenbrock of Heinz Klönne.

Weigert uw kredietverzekeraar dekking en moet u zelf actie ondernemen om uw vordering te innen, neem contact op met Alexander Crämer.