Wat verandert er allemaal in Duitsland in het jaar 2010

Hier vindt u een samenvatting van de belangrijkste wetswijzigingen m.b.t. belastingen, sociale zekerheid etc.

Lastenverlichting voor het MKB

Het MKB wordt geacht te gaan profiteren van tegemoetkomingen aan ondernemers op het gebied van de bedrijven- en  successiebelasting. Bedrijven kunnen hun rentekosten tot 3 miljoen € van de belasting aftrekken. Daarnaast kunnen bedrijven verliezen, die bij aankoop van een bedrijf worden overgenomen, voortaan onder bepaalde omstandigheden fiscaal in rekening brengen; dit geldt ook bij concerninterne herstructurering. Bovendien kunnen ondernemers nu zelf bepalen of ze vaste bedrijfsactiva ter waarde van maximaal 410 € meteen per stuk van de belasting aftrekken of deze vaste activa (waarde tussen 150 € en 1.000 €) verdeeld over een periode van 5 jaar in zijn geheel aftrekken.

In werking getreden is per 1 januari 2010 ook een vermindering van de BTW voor de hotelbranche van 19 naar 7 procent. Het doel hiervan is de positie van de Duitse toerismebranche te verstevigen. Verder heeft de wetgever besloten de successiebelasting bij bedrijfsopvolging te verminderen, om in crisistijden het voortbestaan van een bedrijf niet onnodig in gevaar te brengen. Broers, zusters, neven en nichten betalen als erfgenamen voortaan al naar gelang hun aandeel tussen de 15 en 43 % i.p.v. tussen de 30 en 50 %. 

Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung

In totaal 16,6 miljoen wettelijk en particulier tegen ziektekosten verzekerde Duitsers komen vanaf 2010 volgens berekeningen van de overheid in het genot van een verhoging van het aftrekbare bedrag, dat aan premies en voorzorg wordt besteed. Het maximum bedrag voor zelfstandigen (tot nu toe 2.400 €) gaat omhoog naar 2.800 €, de grens voor een werknemer die voor zijn ziektekostenverzekering een belastingvrije tegemoetkoming ontvangt, stijgt van 1.500 € naar 1.900 €. Bij een fiscaal partnerschap (huwelijk, samenwonend) geldt deze aftrekpost voor eenieder van de beide partners. Als de belastingplichtige met zijn ziektekostenverzekeringspremies en kosten voor voorzorg beneden deze limiet blijft, kan hij de betaalde bedragen compleet als aftrekpost opgeven.

Uitkeringsgerechtigd door ELENA

Wie in aanmerking wil komen voor een overheidsuitkering heeft hiervoor in de nabije toekomst niet langer een formulier van zijn werkgever nodig. Want die stuurt vanaf 1 januari 2010 persoonlijke gegevens omtrent salaris en werkloon per elektronische Entgeltnachweis (ELENA) zonder omhaal naar een centrale overheidsdienst. Met ingang van 1 januari 2012 kunnen deze gegevens dan in het geval van een uitkeringsaanvraag worden opgeroepen en gebruikt. 

Loonbelasting voor gehuwden

Werkende partners kunnen vanaf 2010 m.b.t. hun loonbelastingaftrek een nieuw procedé kiezen. In plaats van de loonbelastinggroepen III en V dan wel IV en IV aan elkaar te koppelen, bestaat er voor partners nu ook de mogelijkheid, om een combinatie van IV en IV met een belastingverminderende factor te kiezen. Het voordeel hiervan is dat bij elke partner de belastingvrije voet meteen bij het inhouden van de loonbelasting wordt berekend. Bovendien kunnen door deze gezinsheffing navorderingen, zoals deze zich bij de groepencombinatie III/V kunnen voordoen, worden vermeden.

 

Erfrecht

 

Wat het opeisen van een erfdeel betreft, konden tot nu toe bepaalde erfgenamen, om een huis of bedrijf niet meteen te moeten verkopen, volgens de bestaande wet de uitbetaling van erfdelen opschorten. Dit gold in het verleden enkel voor weduwe, weduwnaar en bepaalde familieleden. Het uitstel van betaling is in beginsel nu aan alle erfgenamen toegestaan, ongeacht het feit of ze familie van de overledene zijn of niet. De wetgever heeft ook duidelijkere regels opgesteld omtrent de uitsluiting van het recht op een erfdeel. Een “eerloze levenswandel” alléén is bijvoorbeeld in de huidige tijd geen toereikende reden meer, om iemand zijn legitieme erfdeel te onttrekken. Daarnaast erkent het nieuwe erfrecht in het bijzonder zorg- en verplegingsprestaties: Wie de erflater tijdens zijn laatste dagen zonder tegenprestatie heeft verzorgd en verpleegd, heeft volgens de wet recht op compensatie. En hierbij speelt geen rol of deze persoon van eigen inkomsten door arbeid heeft afgezien of niet.

 

Lastenverlichting voor gezinnen

 

Met ingang van 1 januari 2010 is de kindertoeslag verhoogd: voor het eerste en tweede kind van maandelijks 164 € naar 184 €, voor het derde kind van 170 € naar 190 € en voor alle verdere kinderen van 195 € naar 215 €. Bovendien stijgt het onderhoudsvoorschot (Unterhaltsvorschuss) voor kinderen van gescheiden wonende ouders van 117 € naar 133 € voor kinderen tot 5 jaar en van 158 € naar 180 € voor 6 tot 11-jarigen. De belastingvrije voet m.b.t. de kosten voor de opvoeding van kinderen (Kinderfreibetrag) ligt heden bij 7.008 € (2009: 6.024 €). De verhoging van genoemde belastingvrije voet heeft ook gevolgen voor het onderhoudsvoorschot voor kinderen van alleen opvoedende ouders. Sinds 1 januari 2010 ligt het minimum bedrag hier bij 317 € voor kinderen tot 6 jaar, bij 364 € voor kinderen tot 12 jaar en bij 426 € voor kinderen tot 18 jaar. 

 

Kurzarbeitergeld

 

Het tijdsbestek waarin loon voor verkorte werktijd wordt betaald (Kurzarbeitergeld) bedraagt vanaf heden 18 maanden. Deze regeling geldt voor alle werknemers, die met ingang van 2010 aanspraak hebben op Kurzarbeitergeld

 

Sociale zekerheid

 

De Beitragsbemessungsgrenze, waarbij van het bruto inkomen premies voor de Duitse AOW en WW te betalen zijn, stijgt zoals gewoonlijk in januari: in de vijf nieuwe deelstaten van maandelijks 4.550 € naar 4.650 € , in het westen van Duitsland van 5.400 € naar 5.500 €. Bij de wettelijke Kranken- und Pflegeversicherung  ligt de nieuwe Beitragsbemessungsgrenze over heel Duitsland nu bij 3.750 euro (2009: 3.675 euro). Bij de Kranken- und Pflegeversicherung stijgt bovendien de premiegrens voor verplicht verzekerden van 4.050 € naar 4.163 euro. Let wel: alleen diegene, wiens inkomen gedurende drie jaren op rij boven de Versicherungspflichtgrenze ligt, kan zich particulier laten verzekeren.

 

Insolvenzumlage

 

Als gevolg van het 2009 toegenomen aantal bedrijfsfaillissementen en het tekort van ongeveer 1 miljard € dat de Bundesagentur für Arbeit door uitbetaling van het zogenaamde Insolvenzgeld in 2009 heeft geleden, is het percentage van de voor werkgevers verplichte Insolvenzgeldumlage van 0,10 % naar 0,41 % gestegen. Deze bijkomende kosten van het arbeidsloon moet iedere werkgever samen met de andere sociale verzekeringspremies maandelijks afgedragen. Met het Insolvenzgeld worden in geval van een faillissement de lonen drie maanden lang doorbetaald.

 

Gezondheid

 

In het kader van de Pflegereform 2008 zijn per 1 januari 2010 de uitkeringen van de Pflegeversicherung omhooggegaan. Wie waarvoor hoeveel ontvangt voor verplegingsprestaties in de Pflegestufen I, II en III (ambulant dan wel stationair) vindt u onder:

https://www.bundesregierung.de/nn_1264/Content/DE/Artikel/ArtikelNeuregelungen/2009/2009-12-22-gesundheit.html