Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel V)

Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel V)

De rol van de advocatuur

Terug naar de verschillende soorten van incasso die in Duitsland gebruikelijk zijn.

Daarbij moet worden vermeld dat incassowerkzaamheden traditioneel een belangrijke taak van de Duitse advocatuur zijn. Dit heeft te maken met het feit dat de Duitse rechtspraak ‑ voor het geval een zaak strijdig wordt ‑ uitsluitend de in het kader van een incasso ont­stane advocatenkosten voor vergoe­ding door de debiteur toekent. De kosten die de Duitse advocaat in rekening kan brengen, zijn geregeld in de Bundesrechtsanwaltsgebüh-ren‑ordnung (BRAGO). In het ka­der van de BRAGO zijn de kosten in een wettelijk systeem opgenomen en afhankelijk van het belang van de zaak enerzijds en het aantal verrichte handelingen anderzijds

Formele aspecten

Normaliter begint een incasso met een sommatie aan de debiteur om de, openstaande vordering en de opge­lopen rente alsmede de incassokosten tot een bepaalde datum te voldoen. Om echter recht op een rentevergoeding en een vergoeding van incassokosten te hebben, is het noodzakelijk dat debiteur zich in verzuim bevindt, hetgeen 30 dagen na ontvangst van de levering en de nota het geval is.

Anders is het indien onder het Weens Kooprecht wordt geleverd. Deze wettelijke regeling is zowel integraal bestanddeel van het Duitse als het Nederlandse en Belgische recht, en geldt bij grensoverschrijdende leveranties. Dit rechtsstelsel is dus te allen tijde van toepassing indien grensoverschrijdend wordt geleverd, onafhankelijk van de vraag of er Nederlands of Duits recht overeengekomen wordt en het Weens Kooprecht niet op basis van het contract c.q. de algemene voorwaarden is uitgesloten. Volgens het Weens Kooprecht is men reeds met overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn in verzuim.

De buitengerechtelijke sommatie kan op verschillende manieren worden geformuleerd, afhankelijk van de wens van de opdrachtgever.
Als het erom gaat een zakelijke relatie niet te beschadigen maar toch tot betaling te komen, verstuurt men een brief, weliswaar vriendelijk van toon, doch voorzien van alle formaliteiten om tot onmiddellijke actie te kunnen overgaan. Maar ook een wat hardere aanpak behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van de wens van de opdrachtgever.
Reageert de debiteur niet, dan wordt de debiteur na afloop van de gestelde termijn opgebeld om te kijken of het niet mogelijk is enige beweging in de zaak te krijgen. Vaak verkrijgt men op deze manier een indruk of het alleen maar om een vertragingstactiek gaat of dat er andere redenen voor de wanbetaling zijn.

Vaak lukt het op die manier tot een buitengerechtelijke oplossing te komen. Daarbij wordt in de afspraak met de crediteur vastgelegd dat de debiteur aan de totstandkoming van een executoriale titel zijn medewerking moet verlenen of dat ‑ bij uitzondering ‑ een onderhands schuldbekentenis voldoende is.

wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland