Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (deel X)

Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (deel X)

Zakendoen betekent – abstract gezien – het afsluiten en naleven van overeenkomsten. Reden genoeg om eens nader te bekijken hoe e.e.a. in Duitsland werkt.

Bij de vernietigbaarheid hebben wij in eerste instantie te maken met een rechtsgeldige overeenkomst. Hoewel het om een rechtsgeldige overeenkomst gaat, is er bij deze rechtshandeling sprake van een gebrek en juist dit gebrek geeft de ene of de andere partner de mogelijkheid de bestaande rechtsgeldigheid te vernietigen. De vernietiging van de rechtsgeldigheid van een wilsverklaring geschiedt door aanvechting. De mogelijkheid voor aanvechting bestaat, wanneer

  • de wil van een der partijen door misvatting,
  • misleiding of bedreiging werd beïnvloed.

De vernietiging geschiedt door vormloze verklaring tegenover de Anfechtungsgegner.

Er moet echter sprake zijn van een vernietigingsrecht. Vernietigingsgerechtigd is slechts diegene, voor wie een grond voor vernietiging bestaat. Redenen voor vernietiging zijn:

Wegens dwaling kan diegene aanvechten, die over de inhoud van zijn verklaring dwaalde, of een verklaring van de inhoud überhaupt niet wilde afgeven (§119 Abs. 1 BGB). Bijvoorbeeld, hij zei huur, maar bedoelde in werkelijkheid koop; of hij schrijft honderd kilo, maar bedoelt honderd gram.

Verder kan diegene aanvechten, die dwaalde m.b.t wezenlijke eigenschappen van de persoon of zaak.

voorbeeld:

U wilt iemand als accountant aannemen, maar het blijkt dat diegene slechts loonboekhouder is. Hier is sprake van een dwaling m.b.t. de eigenschap van de persoon.

voorbeeld:

U wilt een echte Rembrandt kopen en dit blijkt echter een goedkope kopie te zijn. Hier is sprake van een dwaling m.b.t. de eigenschap van de zaak.

Ook kan aanvechting plaatsvinden wegens zogenaamd opzettelijk bedrog of bedreiging.

Als reden voor vernietiging wordt niet erkend een zogenaamde „Irrtum im Beweggrund” (Motivirrtum: dwaling over de beweegreden)

Bijvoorbeeld:

Een pachter van een restaurant wil de overeenkomst wegens dwaling aanvechten en hij voert hiertoe aan, dat hij de pachtovereenkomst niet zou hebben gesloten, wanneer hij zou hebben geweten dat hij de omzet in dit restaurant niet verder zou kunnen laten stijgen. Hier is sprake van een dwaling om beweegredenen, namelijk een dwaling omtrent de economische gevolgen van de afgesloten transactie.

De aanvechting dient na kennis per omgaande te geschieden, anders is het beroep uitgesloten.
Meer weten? Neemt u dan contact op met de heer Croonenbrock van ons kantoor.

Ons telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

 

#### Checklist bedrijfsovername (vervolg)

Dit thema wordt in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland voortgezet.

Meer informatie over dit thema: zie onze vorige nieuwsbrieven februari 2004 t/m november 2004

 

### Steeds meer Nederlandse beleggers stappen in Duits onroerend goed deel III

Dit thema wordt in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland voortgezet

Meer informatie over dit thema: zie onze nieuwsbrief december 2004.