Beëindiging van een arbeidsovereenkomst (deel III)

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst (deel III)

Buitengewoon ontslag
Een sociaal gerechtvaardigde reden is bij onmiddellijk ontslag onvoldoende om de werknemer rechtmatig te ontslaan. Er dient een andere belangrijke reden te bestaan zijn en in de meeste gevallen dient men de werknemer vooraf te waarschuwen met een zgn. Abmahnung.

Deze reden kan zijn, dat het gezien de situatie onredelijk zou zijn de werkgever de ontslagtermijnen in acht te laten nemen. Daarnaast is onmiddellijk ontslag mogelijk, indien de voortzetting van de arbeidsovereenkomst onredelijk zou zijn (§ 626 I BGB).

Tevens kan een werknemer op staande voet worden ontslagen als hij strafbare feiten heeft gepleegd onder werktijd en ten nadele van de werkgever, welke duidelijk en onweerlegbaar zijn aangetoond.

Ontslag tijdens ziekte
Het ontslag op staande voet moet uiterlijk 2 weken na kennisneming van de reden van ontslag plaatsvinden, d.w.z. aan de werknemer verstrekt worden.
Speciale attentie verdient nog het feit, dat naar Duits recht een werknemer tijdens ziekte -in tegenstelling tot de regels van het Nederlandse recht- wel ontslagen kan worden. Onder bepaalde omstandigheden kan ziekte ook aanleiding voor het ontslag geven.