Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel VII)

Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel VII)

Bewijsmiddelen

In het kader van deze procedure dient de eisende partij al haar stellingen onmiddellijk met de desbetreffende bewijsmiddelen te onderbouwen (contracten, brieven, getuigenbewijs etc.). Er moeten dus onmiddellijk alle bewijsmiddelen op tafel komen en kan men met betrekking tot bewijzen die niet onmiddellijk zijn ingebracht later worden uitgesloten. Het is dus dringend noodzakelijk om uiterlijk bij verweer van de debiteur een curriculum vitae van de zaak uiterst zorgvuldig op te stellen en de bewijsmiddelen te verzamelen.

Om problemen met betrekking tot het opsporen van gegevens, de gewisselde brieven en faxen te voorkomen, is het zinvol dat de crediteur reeds op het moment dat een vordering dreigt moeilijk incasseerbaar te worden, met het opbouwen van een dossier begint. Dit voorkomt later veel zoekwerk en frustraties. Uiteraard hoort bij de dossiervorming ook het noteren van telefoongesprekken en mondelinge afspraken.

Uitboeken van vorderingen

Überhaupt, het ‘uitboeken’ van vorderingen wordt in Nederland nogal gemakkelijk toegepast. Het is de vraag of men de consequenties van het uitboeken in fiscaal opzicht juist inschat.

Een vordering kan slechts worden uitgeboekt indien de crediteur tegenover de fiscus aannemelijk kan maken dat de vordering oninbaar is. Accepteert de fiscus de uitleg van de crediteur niet, dan wordt de reeds in de boekhouding opgenomen vordering gewoon bij de berekening van de winst c.q. belasting meegenomen. (De crediteur zou het bedrag immers ook zwart geïnd kunnen hebben.) Met andere woorden: over de niet‑gerealiseerde vordering moet ook nog vennootschapsbelasting worden betaald. Reden te meer om een procedure door te zetten en via een executierapport van de deurwaarder aan te tonen dat de vordering oninbaar is.

Het bewijs dat een vordering oninbaar is, dient trouwens ook te worden geleverd als een kredietverzekering is afgesloten. De kredietverzekeraar gaat slechts tot uitbetaling over indien positief vaststaat (bijvoorbeeld door een deurwaardersverklaring) dat de vordering oninbaar is. Om in het bezit van een dergelijke verklaring te komen, moet een rechtsgeldige titel in het bezit zijn en moet de deurwaarder tevergeefs executiepogingen hebben gedaan.

wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland