Werkgever moet werknemer op melding ontslag attenderen

Werkgever moet werknemer op melding ontslag attenderen

Vanaf 1 juli 2003 geldt dat de werknemer nadat hij zijn ontslag heeft ontvangen, zich binnen zeven dagen bij het Arbeitsamt moet melden. De werkgever moet de werknemer op deze verplichting (liefst schriftelijk) attenderen, anders maakt hij zich schadevergoedingsplichtig.

Ook mag de werkgever niet te lang aarzelen, wanneer een werknemer hem na het ontslag om vrije tijd vraagt om naar het Arbeitsamt te gaan. Vanaf 1 juli moet een werknemer zich namelijk onmiddellijk werkloos melden, indien hij nog geen nieuwe baan heeft. Doet hij dat niet, dan heeft dit een korting van de werkeloosheidsuitkering tot gevolg. Onmiddellijk betekent in het juridisch Duits zonder opzettelijk te aarzelen. De Arbeitsämter zijn echter niet zo streng en geven zeven dagen de gelegenheid tot melding. Tot 30 juni had de werknemer 2 maanden de tijd. Deze twee maanden gingen bovendien pas in na beëindiging van het dienstverband, d.w.z. op de eerste dag van de werkloosheid.

Volgens § 629 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) is de werkgever verplicht, de werknemer na diens ontslag vrijaf te geven om naar het Arbeitsamt te gaan. Weigert de werkgever dit, dan is hij schadeplichtig tegenover de werknemer. De werkgever is bovendien verplicht de werknemer over zijn meldingsplicht tegenover het Arbeitsamt te informeren.

De werknemer kan de vrijstelling van arbeid ook eisen d.m.v. een kort geding bij de rechtbank.

Het negeren van de nieuwe regeling heeft een vermindering van de uitkering tot gevolg. Afhankelijk van de hoogte van de uitkering bedraagt deze vermindering maximaal € 50,00 per dag voor een periode van maximaal 30 dagen.

De werkgever kan niet verlangen, dat de werknemer zich schriftelijk bij het Arbeitsamt meldt of iemand anders naar het Arbeitsamt stuurt. Volgens de wet moet hij persoonlijk verschijnen.

Werknemers met een contract voor bepaalde tijd dienen zich uiterlijk drie maanden voor de beëindiging van het contract bij het Arbeitsamt te melden.