Belangrijke verandering berekeningsgrondslag sociale lasten (een must voor een ieder met personeel op de Duitse loonlijst)

Belangrijke verandering berekeningsgrondslag sociale lasten (een must voor een ieder met personeel op de Duitse loonlijst)

De controledienst van de Bundesversicherungsanstalt heeft medegedeeld dat premies voor sociale verzekeringen nu ook over (ten onrechte) niet betaalde, dus fictieve loon(bestanddelen), zullen worden geheven. Tot nu toe werden premies slechts over het daadwerkelijk uitbetaalde loon geheven.

In de toekomst zal over het theoretisch verschuldigde loon worden geheven. Er zal getoetst worden of het loon conform de geldende CAO is betaald. Heeft de werkgever minder dan het CAO-loon betaald, zal de premie met terugwerkende kracht over het fictief verschuldigde loon worden geheven. De verjaringstermijn bedraagt vier jaren (indien bewust te weinig premies zijn betaald, zelfs 30 jaren). Omdat de werkgever het werknemersaandeel bij de werknemer slechts over een periode van drie maanden kan terugvorderen (en dat ook slechts uit lopend salaris) moet de werkgever voor het overige de algehele premie voor zijn rekening nemen. Een duur verhaal dus.

Bijzondere problemen doen zich voor bij de zogenaamde 630 DM-krachten. Door fictieve toerekening van CAO bepalingen en op basis van de anti-discriminatie uitspraak van het Europese Hof, waarin besloten is dat ook de deeltijdwerknemer rechten op bijvoorbeeld algemeen toegekende gratificaties (zoals kerstgratificatie) heeft, kan de drempelwaarde van 630 DM worden overschreden. Dit heeft tot gevolg dat de “geringfügig Beschäftigte” (met terugwerkende kracht) wordt beschouwd als “normale”, volledig premieplichtige werknemer. De nabetalingen zullen legio zijn.

Omdat de Duitse fiscus het wel “leuker” kan maken, vindt hij dit allemaal een bijzonder goed idee en vervalt in voorkomende gevallen de “belastingvrijheid” (met terugwerkende kracht). In het verleden door de fiscus verstrekte vrijstellingsbescheiden worden als niet bindend beschouwd. (Een eerste, niet afgesloten analyse van de problematiek doet de gedachte opkomen, dat een oplossing wellicht zou kunnen zijn de contracten met de 630 DM krachten zo aan te passen, dat het overeengekomen loon wordt begrepen als zijnde inclusief een maandelijkse vooruitbetaling op gratificaties etc., waarbij aangemerkt dient te worden dat een werknemer niet met rechtswerking voor het verleden van CAO-rechten afstand kan doen).