Nieuwe wettelijke regelingen 2002

Nieuwe wettelijke regelingen 2002

1.      Kinderbijslag

Het Duitse Kindergeld wordt vanaf 01-01-02 verhoogd naar € 154  per kind per maand. Hiervoor komt men als inwoner van Nederland o.a. in aanmerking wanneer men als “grensarbeider” in Duitsland werkt.

2.      Kinderfreibetrag

Het Kinderfreibetrag in het kader van de loon-/inkomstenbelasting wordt verhoogd van € 3.564 naar € 3.648.

3.      Ökosteuer

Via de ecoheffing financiert de bondsregering gedeeltelijk de Duitse Rentenversicherung (AOW). De opbrengsten uit deze belasting worden gebruikt om de bijdragen tot de Rentenversicherung (thans 19,1 % van het brutoloon) constant te houden. Deze belasting wordt per 01-01-02 voor de vierde keer verhoogd en wel met de volgende bedragen:
Benzine            3,07 Eurocent/l
diesel               3,07 Eurocent/l
stroom             0,26 Eurocent/kwh

4.      Financiering van de bestrijding van het terrorisme

De rokers en verzekeringnemers zijn de stille helden in de strijd tegen het terrorisme. Door verhoging van de tabaksbelasting met 1 Eurocent per sigaret en verhoging van de Versicherungssteuer van 15% naar 16% (brandverzekering van 10% naar 11%) dragen zij bij aan de financiering van de kosten voor het bestrijden van het terrorisme .

5.      Invoering herinvesteringsregeling voor personenvennootschap

Via een nieuwe regeling komt nu ook een personenvennootschap (OHG, KG) in aanmerking voor de tot nu toe aan juridische personen, zoals GmbH en AG, voorbehouden mogelijkheid om voor winsten uit de verkoop van een deelneming te reserveren voor een kapitaalsvennootschap. Het maximale reserveringsbedrag is € 500.000. Vereist is echter dat het gereserveerde bedrag binnen twee jaar wordt geïnvesteerd in kapitaalgoederen of een nieuwe deelneming. Voor investeringen in onroerende zaken bedraagt de termijn vier jaar.

6.      Hervorming pensioensysteem (“Riester-Rente”)

Duitsland kent geen volksverzekeringen maar een individueel middelloonstysteem m.b.t. de opbouw van een pensioen. Kort gezegd: hoe langer en hoe meer je betaalt hoe hoger de toekomstige uitkering. De premie bedraagt op het moment 19,1% van het brutoloon en wordt door de ecoheffing (zie boven) voorlopig constant gehouden.

Toch ook in Duitsland slaat de vergrijzing toe. Bij gelijke premies zal in de toekomst minder kunnen worden uitbetaald en daalt de uitkering naar ca. 67 % van het laatst verdiende salaris.

Om dit gat te aan te vullen (naar 70%) heeft de werknemer vanaf dit jaar de mogelijkheid om een gedeelte van zijn salaris in diverse (door de overheid goedgekeurde) beleggingsproducten te storten. De staat stimuleert e.e.a. door subsidies, te weten € 38 p.a. per persoon vermeerderd met € 46 p.a. per kind. Vereist is echter dat de gekozen belegging minimaal tot begin van de “Rente” niet kan worden opgenomen en de uitkering via een levenslange lijfrente geschiedt.

7.      Verandering keuzerecht ziekenfondsen

De ziekenfondspremies zijn nogal verschillend van hoogte in Duitsland en variëren van 12% tot ca. 15% van het brutoloon.(50% werkgever/50% werknemer). Reden voor veel werknemers naar de meest gunstige Krankenkasse te zoeken (de werkgever mag de keuze niet beïnvloeden, ofschoon een goedkope Krankenkasse uiteraard ook in zijn belang is). In het verleden was het overstappen naar een ander ziekenfonds slechts per 30 september mogelijk. Nu kan men het lidmaatschap van een ziekenfonds opzeggen met een termijn van twee maanden tegen het einde van de maand (zum Ende des übernächsten Kalendermonats).

8.      Nieuwe premiegrenzen voor sociale verzekeringen (Beitragsbemessungsgrenzen)

Voor bijdragen aan de verschillende sociale verzekeringen gelden in Duitsland vanaf 01-01-02 de volgende grenswaarden:

                                                 West-Duitsland                       

Rentenversicherung                    € 4.500 p.m. / € 54.000 p.a.   
Arbeitslosenversicherung          € 4.500 p.m. / € 54.000 p.a.   
Kranken-/Pflegeversicherung   € 3.375 p.m. / € 40.500 p.a.   

                                                 Oost-Duitsland                       

Rentenversicherung                     € 3.750 p.m / € 45.000 p.a.
Arbeitslosenversicherung           € 3.750 p.m / € 45.000 p.a.
Kranken-/Pflegeversicherung    € 3.375 p.m / € 40.500 p.a.

 

9.      Anti-terrorisme-wetgeving I

Het verenigingsrecht is gewijzigd. Hierdoor vervalt het religie-privilege. Extremistische organisaties kunnen zich hierdoor niet meer achter hun religieuze activiteiten verschuilen.

Een nieuwe § 129b Wetboek van Strafrecht wordt ingevoerd. Deze bepaling voorziet in de mogelijkheid het lidmaatschap of de ondersteuning van een terroristische organisatie ook dan strafrechtelijk te vervolgen als deze groepering niet over een organisatie in Duitsland beschikt.

10.  Anti-terrorisme-wetgeving II

De volgende maatregelen zullen (binnenkort) worden genomen c.q. worden omgezet:

– biometrische kenmerken in paspoorten
– de veiligheidsinstanties zullen meer veiligheidsrelevante gegevens 
   kunnen opvragen
– sterkere controle identiteitsgegevens bij aanvragen visum
– sterkere controle van personen die in veiligheidsrelevante sectoren werken
– asielzoekers zullen fraudebestendige “paspoorten” krijgen
– activiteiten van extremistische buitenlandse verenigingen zullen sneller
   worden verboden
– inzet van Sky-Marshalls ter voorkoming van vliegtuig-kapingen

11.  Nieuwe wet rechtsvorderingen (Zivilprozeßordnung)

De positie van de rechter zal in eerste aanleg worden versterkt. Beoogd wordt dat de rechters meer dan nu, nadruk leggen op een comparitie van partijen om zodoende de mogelijkheden van een schikking te bekijken. Voor hoger beroepzaken en cassaties zullen barrières op basis van het belangenstelsel worden ingebouwd. (wij zullen hieromtrent nog nader berichten).

12.  Nieuwe wetgeving verbintenissenrecht

Het Burgerlijke Wetboek wordt gewijzigd. De belangrijkste veranderingen betreffen de regelingen omtrent verjaring.

Regelmatige verjaring: drie jaar (was dertig)

Koop- en resultaatsverbintenissen: verjaringstermijn m.b.t. gebreken etc. wordt van zes maanden (nu) verlengd naar twee jaar (de verkoper/leverancier of producent moet vanaf

01-01-02 dus beduidend langer voor de deugdelijkheid van zijn producten instaan. Alle andere regelingen bv. in het kader van Algemene Bepalingen zijn nietig.

Bij schade aan gekochte goederen geldt nu een omkeer van de bewijslast m.b.t gebreken die binnen de eerste zes maanden zichtbaar worden. De verkoper moet bewijzen dat het product op het moment van verkoop nog geen gebreken had. De verkoper is ook verantwoordelijk voor gegevens die door de producent m.b.t. het product zijn verstrekt. Dat geldt ook voor reclame uitspraken over het product door de producent (wij zullen in de komende maanden ook nog in detail op de wijzigingen ingaan).

13.  630 Mark Jobs (geringfügig Beschäftigte)

Duitsland kent een forfaitaire regeling voor werknemers die slechts in geringe omvang werkzaam zijn, de zgn. 630 Mark Jobs. Bedrijven maken van deze regeling vooral gebruik m.b.t. het reinigingspersoneel, kassapersoneel etc. Met de invoering van de Euro is de grenswaarde nu verhoogd naar € 325.

14.  Omzetbelasting

Abzugsverfahren (belastingheffing door inhouding aan de bron) en de Nullregelung worden per 1 januari 2002 door de Steuerschuldnerschaft van de binnenlandse opdrachtgever vervangen. D.w.z. dat de binnenlandse opdrachtgever de belasting schuldig is (vergelijkbaar met de Nederlandse verleggingsregeling).

Vanaf 1 januari 2002 moet dus de binnenlandse opdrachtgever de belastingschuld van de buitenlandse dienstverlener of leverancier van werk, als zijnde zijn eigen belastingschuld overnemen.

De verplaatsing van de belastingschuld op de binnenlandse opdrachtgever vereist over het algemeen een netto-afrekening (zonder Duitse omzetbelasting).

De Leistungsempfänger (ontvanger van de prestatie) is verplicht om de omzetbelasting die voor de prestatie onstaat te berekenen en aan zijn eigen belastingdienst af te dragen.

Op de factuur moet duidelijk op de verplichting worden gewezen, dat de omzetbelasting door de Leistungsempfänger moeten worden afgedragen. E.e.a. kan geschieden door bijvoorbeeld de volgende tekst op de factuur te vermelden:

“Auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach § 13b (2) UstG wird hingewiesen.”

Principieel moeten alle bedrijven vanaf 01-01-2002 de Steuernummer, wat zij van het Finanzamt hebben ontvangen, vermelden op de rekening. Om uw rekeningen overeenkomstig te completeren, verleent het Finanzamt een termijn tot 30-06-2002, daarna wordt de Steuernummer een verplicht bestanddeel van de rekening in Duitsland. Wij attenderen u erop uw rekeningsformulieren voor de Duitse markt overeenkomstig aan te passen