Checklist Emigratie/Detachering DEEL II

Checklist Emigratie/Detachering

DEEL II

BELASTINGEN EN SOCIALE VERZEKERINGEN

!           Tijdig contact opnemen met uw belastingadviseur (ook
            in het buitenland), die gespecialiseerd is in het uitzenden
            van personeel
!           Laten adviseren inzake fiscale planning (denk aan planning
            van bijvoorbeeld lijfrentes, hypotheekrente, 
            verhuiskostenvergoeding etc.)
!           Arbeidscontract laten ‘reviewen’ (toepasselijkheid arbeidsrecht)
!           Belastingdienst van uw woonplaats inlichten inzake vertrek
            naar het buitenland of vestiging in Nederland
!           Verzamelen inkomens-/vermogensgegevens in verband met
            opstellen emigratieaangiftebiljet inkomstenbelasting (periode
            1 januari tot vertrekdatum)
!           Aanvragen en (laten) opstellen emigratiebiljet (indienen mag
            tot zes maanden na emigratie)
!           Aftrekbaren posten in Nederland en buitenland zijn verschillend: 
            fiscaal aftrekbare posten zoals ziektekosten, schenkingen, rente
            e.d. voor datum vertrek voldoen.
!           Informeer of 35%-vergoedingsregeling kan worden aangevraagd
            bij verhuizing naar Nederland (35% van het arbeidsinkomen
            belastingvrij)
!           Machtigen van een vertegenwoordiger in belastingaangelegenheden
!           Betalen openstaande belastingaanslagen
!           Aanmelden belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland
            te Heerlen indien Nederlandse eigen woning wordt aangehouden
            (zie volgende Juridische Nieuwsbrief)
!           Wereldwijde dekking ziektekosten
!           Controleren/plannen of op grond van een sociaal verzekeringsverdrag
            of de EU-regeling de Nederlandse of buitenlandse sociale
            verzekeringen van toepassing zijn gedurende het verblijf in het
            buitenland
!           Controleren of recht op Nederlandse of buitenlandse kinderbijslag
            van toepassing is/wordt
!           Wat is de pensioenpositie gedurende het verblijf in het buitenland;
            kan en mag deze doorlopen of zijn er mogelijkheden tot internationale
            waardeoverdracht en wat zijn de fiscale consequenties
!           Wat te doen met de (voormalige) woning (zie volgende Juridische
            Nieuwsbrief)
!           Wat te doen met B.V. (zetelverplaatsing of niet); afstemming met
            belastingadviseur

 wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland. Op onze website zal deze checklist successievelijk worden samengevat.
Meer informatie:
http://www.strick.de