Belangrijke verscherping productaansprakelijkheid

Belangrijke verscherping productaansprakelijkheid

Op 01-01-2002 is het nieuwe verbintenissenrecht, alsook de hervorming van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van kracht geworden. Een nieuwe wet ten aanzien van de wijzigingen van de voorschriften inzake het recht op schadevergoeding, zal op 01-07-2002 van kracht worden. Door deze wijzigingen komt het tot een belangrijke verscherping van de aansprakelijkheid van de fabrikant.

De verjaringstermijn voor contractuele schadevergoedingclaims is van 6 maanden naar 2 jaar verlengd. Bovendien zal de „Verjährungsfalle” bij het verhaalsrecht in de leveranciersketen verregaand worden uitgeschakeld: de aanspraak op regres van de verkoper op de producent verjaart ten vroegste 2 maanden nadat de verkoper de aanspraken van zijn klant is nagekomen. E.e.a. leidt er toe, dat de fabrikant ook nog langer dan twee jaar na de verkoop van het product aan zijn afnemer – tot de bovengrens van 5 jaar – contractueel aansprakelijk is.