Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel III)

Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel III)

Aan het Lijntje

Eén van de meest voorkomende problemen die wij dagelijks in de praktijk meemaken, is dat de Nederlandse crediteur zich lang aan het lijntje laten houden. Ofschoon er ongedekte cheques worden toegezonden (dus vaak een strafbaar feit wordt gepleegd), blijft men doende om de debiteur te overtuigen dat hij toch maar moet betalen en is men tot langlopende regelingen bereid die helaas maar al te vaak door debiteur naar diens eigen goeddunken worden nageleefd (of niet).

Het laatste heeft ermee te maken dat de debiteur het Duitse rechtsstelsel beter kent dan de Nederlandse crediteur en weet, dat ook een schuldbekentenis de crediteur niet in staat stelt zijn vergoeding op korte termijn daadwerkelijk op te eisen en tot executiemaatregelen over te gaan.

Voor executie door een deurwaarder is het namelijk noodzakelijk dat de crediteur over een rechtsgeldige titel beschikt. Hetzij uit hoofde van een gerechtelijke uitspraak, hetzij op basis van een notariële akte waarin de debiteur zich bij niet-na-koming van de betalingsregeling aan de onmiddellijke executie van zijn algeheel vermogen onderwerpt.

Ook hier hebben wij trouwens met een cultuurverschil tussen Duitsland en Nederland te maken. De Nederlandse crediteur is vaak bereid tot een schikking over te gaan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. In Duitsland is een dergelijke schikkingstraditie over het algemeen onbekend en ziet men in het aangaan van een schikking (betalingsregeling) vaak een mogelijkheid om de zaak voor zich uit te schuiven.

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland. Op onze website zal dit artikel successievelijk worden samengevat.
Meer informatie: http://www.strick.de

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Peter Liewes, hoofd van onze incasso-afdeling, Tel: 0049-2821-7222-0