Wat er in 2004 verandert

Wat er in 2004 verandert

Belasting, werk, gezondheid

De belastingtarieven dalen, de ontslagbescherming wordt versoepeld, de uitkering bij overlijden valt weg: op nieuwjaarsdag 2004 is een verwarrende hoeveelheid van vernieuwingen en hervormingen in werking getreden, die het dagelijks leven van de Duitser zullen veranderen. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Belasting

 • De Eingangssteuersatz daalt van 19,9 naar 16 procent, de
  Spitzensteuersatz van 48,5 naar 45 procent. Het hoogste tarief
  geldt nu reeds bij 52.151 euro (tot nu toe waren dit 55.007 euro).
 •  Het Grundfreibetrag stijgt van 7235 naar 7664 euro. 
 • Het Werbungskosten-Pauschbetrag daalt van 1044 naar 920 euro.
 •  Als Entfernungspauschale wordt aan iedereen 30 cent per kilometer
  toegekend in plaats van voorheen 36 resp. 40 cent. Meer dan
  4500 euro per jaar mogen slechts nog bij het gebruik van een
  personenauto worden afgetrokken. 
 • Het Sparerfreibetrag daalt naar 1370 euro voor ongehuwden en
  2740 voor echtparen (tot nu toe 1550 resp. 3100 euro). 
 • Alleenstaande ouders zonder partner ontvangen een belastingvrij
  bedrag van 1308 euro, het tot nu toe geldende Haushaltsfreibetrag
  vervalt. 
 • De Arbeitnehmersparzulage wordt van 20 tot 18 procent van het
  aangelegde tot vermogensaanwas leidende vermogen gereduceerd,
  maximaal bestaat er een bedrag van 400 in plaats van 408 euro. 
 • Steuersünder die zichzelf aangeven komen er zonder straf van af. Zij moeten echter over hun zwarte geld achteraf nog belasting betalen. 
 • Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge zijn voor de betere verdiener met een uurloon boven 50 euro niet meer belastingvrij.
 • De Eigenheimzulage wordt tot in totaal 30 procent teruggebracht. Dit betekent hoogstens 1250 euro per jaar voor oude en nieuwbouwhuizen (tot nu toe 1278 resp. 2556 euro). 
 • De Kinderzulage stijgt van 767 naar 800. De inkomensgrenzen worden van 82.000 resp. 164.000 (ongehuwde/echtpaar) van 70.000 resp. 140.000 euro verlaagd, per kind een bijtelling van 30.000 Euro. 
 • De Wohnungsbauprämie slinkt van 10 tot 8,8 procent.

Werk

 •  Arbeitslosengeld krijgt men nog slechts twaalf maanden lang, voor personen van 55 jaar en ouder nog 18 maanden met een overgangstermijn tot 2006. 
 • Het samenvoegen van de bijstandsuitkering voor werklozen en van de sociale bijstand samen met het korten van de uitkeringen van langdurig werklozen is een besloten zaak. Deze samenvoeging treedt echter wegens de tijd die gepaard gaat met de organisatie pas in 2005 in werking. 
 • Voor Langzeitarbeitslose is elke vorm van legaal werk redelijk, ook beneden het cao-tarief. 
 • Kündigungsschutz genieten nieuw aangenomen medewerkers pas in bedrijven met meer dan tien werknemers. 
 • Bij ontslagen wordt de Sozialauswahl op duur van het dienstverband, leeftijd, onderhoudsplicht en zwaar gehandicaptenstatus beperkt zonder Leistungsträger erbij te moeten betrekken. 
 • Voor Existenzgründer wordt het in dienst nemen van medewerkers voor bepaalde tijd gemakkelijker. 
 • De Meisterzwang (verplichte inschrijving in de Handwerksrolle) is nu nog maar op 41 ambachten van toepassing (tot nu toe 94). Ook in de ambachtssectoren die nog steeds aan de verplichting tot inschrijving onderworpen zijn, kunnen Gesellen met 6 jaar beroepservaring (waarvan 4 jaar in een leidinggevende functie) in de Handwerksrolle worden ingeschreven.

Gezondheid

Verschillende vergoedingen van de wettelijke ziektekostenverzekering worden geschrapt:

 • Sterbegeld en Entbindungsgeld vallen weg. 
 • Medicijnen zonder recept en zogenaamde lifestyle-geneesmiddelen, zoals potentiemiddelen worden doorgaans niet meer vergoed. 
 • Voor brillen bestaat er geen bijdrage meer, behalve bij personen met een zware handicap aan de ogen, alsmede kinderen en jongeren.
 • Voor kunstmatige bevruchting en sterilisatie wordt de vergoeding beperkt. 
 • Reiskosten naar de dokter worden op enkele uitzonderingen na niet meer betaald. 
 • In 2005 valt de bijdrage voor de kosten van tandprotheses door het ziekenfonds weg en dient e.e.a. afzonderlijk te worden verzekerd. In 2006 moet de werknemer ook het Krankengeld alleen voor zijn rekening nemen en dient hij zichzelf hiervoor in te dekken.

De eigen bijdrage stijgt:

 • Bij doktersbehandeling zijn spreekuurkosten van tien euro per arts en kwartaal verschuldigd. Uitgesloten zijn bezoeken aan de specialist na verwijzing, controle- bezoeken aan de tandarts, voorzorgsonderzoeken, alsmede preventieve inentingen. 
 • In principe betalen patiënten bij alle behandelingen tien procent eigen bijdrage, tenminste echter vijf en hoogstens tien euro. 
 • Ziekenhuisopnamen kosten dagelijks tien euro extra met een maximum van 28 dagen per jaar. 
 • Kinderen en jongeren zijn vrijgesteld van alle bijbetalingen. In het algemeen geldt een Belastungsgrenze van twee procent van het bruto-inkomen, bij chronisch zieken van één procent. 
 • Verzekerden kunnen bij de dokter een patiëntenkwitantie verlangen. 
 • Verzekerden kunnen zonder toestemming van het ziekenfonds vooraf in een land binnen de EU een arts raadplegen. 
 • De verzendhandel voor medicamenten wordt toegestaan. 
 • Ziekenfondsen kunnen bonusmodellen en aanvullende verzekeringen aanbieden. 
 • Artsen en andere werknemers in de gezondheidszorg moeten continu bijscholing volgen. 
 • De gemiddelde Beitragssatz van de ziekenfondsen zal van 14,3 procent naar 13,6 procent dalen. De tot op heden aangekondigde dalingen blijven echter achter bij de verwachtingen. 
 • Voor ambtenaren gelden overeenkomstige wijzigingen bij toelages.

Pensioen

 •  Van een Rentenerhöhung is in 2004 geen sprake. 
 • De Rentenbeitrag (pensioenbijdrage) blijft 19,5 procent van het bruto-inkomen. 
 • Wie vanaf 1 april met pensioen gaat, krijgt zijn geld pas aan het einde van de maand in plaats van aan het begin van de maand. 
 • Vanaf april betalen gepensioneerden de volledige Pflegebeitrag van 1,7 procent zelf (tot nu toe was het de helft). 
 • Bij de Riester-Rente treedt de tweede fase in werking: om de hoogstmogelijke rijkssteun te krijgen, moeten tenminste twee in plaats van de voormalige één procent van het bruto-inkomen van het verleden jaar als bijdrage worden betaald. De toelatingscriteria worden vereenvoudigd.

Beitragsbemessungsgrenzen (premiegrenzen)

 • Voor de pensioenverzekering wordt de premiegrens in West-Duitsland van 5100 naar 5150 euro per maand resp. van 61.200 naar 61.800 euro in het jaar opgetrokken, in Oost-Duitsland van 4250 naar 4350 euro in de maand resp. van 51.000 naar 52.200 euro in het jaar. 
 • Voor de Kranken- und Pflegeversicherung dienen bijdragen op inkomens tot 3487,50 euro per maand resp. 41.850 euro in het jaar te worden betaald. 
 • De Versicherungspflichtgrenze in de ziektekosten- en zorgverzekering stijgt naar 3862,50 euro per maand resp. 46.350 euro per jaar.

Erziehungsgeld (opvoedingsgeld)

 • Erziehungsgeld krijgen ouders in de toekomst slechts nog wanneer zij gezamenlijk niet meer dan 30.000 euro netto in het jaar verdienen (tot dusver 51.000 euro). Alleenstaande ouders mogen hoogstens 23.000 euro netto (tot dusver 38.000 euro) verdienen. Daarbij worden ook Lohnersatzleistungen, zoals de werkloosheidsuitkering of het ziekengeld in mindering gebracht.

Sociale bijstand

 • De sociale bijstand wordt in principe slechts nog in Duitsland uitgekeerd. In het buitenland verblijvende Duitsers krijgen deze slechts nog in strenger gedefinieerde uitzonderingsgevallen. 
 • De grote hervorming wat de bijstand betreft, treedt pas in 2005 in werking.

Consumenten

 • De eind januari op handen zijnde winteruitverkoop is de laatste in haar soort. Naar alle waarschijnlijkheid wordt in het voorjaar een nieuwe wet van kracht die de handel dergelijke uitverkoopsacties het gehele jaar door toestaat. 
 • Vanaf maart wordt het roken duurder: de Tabaksteuer stijgt op 1 maart en 1 december 2004 alsmede op 1 september 2005 telkens met 1,2 cent per sigaret. 
 • Bij eieren wordt een duidelijk kenmerk verplicht. Op de verpakking moet worden aangegeven hoe de kippen zijn gehouden en elk ei moet met een Erzeugcode zijn gestempeld. 
 • De bevordering van Solarwärmeanlagen (zonnecel installaties) voor verwarming en warm water verandert in 110 euro per vierkante meter, bij een onbegrensde collectoroppervlakte en een minimum gebruik van de installatie van 525 kilowattuur.