Belastingrecht: Advance Pricing Agreements (APA) Deel II: de procedure

Belastingrecht: Advance Pricing Agreements (APA) Deel II: de procedure

Transfer pricing (het hanteren van verrekeningsprijzen tussen moeder- en dochtervennootschap) is een dagelijks probleem. De Duitse fiscus biedt een procedure aan om rechtszekerheid te verkrijgen. De gang van zaken is in grote lijnen als volgt:

a)      Prefiling-Meeting, dus een voorbespreking met het Bundeszentralamt feur Steuern (BZSt) m.b.t. de zakelijke uitgangspunten, de in te dienen gegevens, de kans op succes en een (niet bindend) tijdschema. Indien gewenst kan e.e.a. anoniem via een raadsman geschieden.

b)      Het indienen verzoekschrift (Antragstellung) moet schriftelijk geschieden en het belang moet worden beargumenteerd. Voorts dienen o.a. de volgende gegevens te worden aangeleverd:

–          definitie van het toepassingsgebied van de APA (wie, wat, wanneer);
–          methodiek van de gehanteerde verrekeningsprijzen en vergelijking met prijzen van derden;
–          toelichting op de calculatie;
–          overige gegevens (vergelijkbaar met de gegevens die u sowieso volgens de wet voor de documentatie van verrekeningsprijzen in uw bezit moet hebben);
–          voorstellen m.b.t. de critical assumptions, de geldigheidsbedingen van de APA.

c)      Onderhandelingen tussen Duitse fiscus en de aanvrager

d)      De Duitse fiscus informeert de Nederlandse fiscus over het binnengekomen verzoek en treedt met deze in onderhandelingen. De aanvrager is in deze geen partij, kan echter wel worden gehoord om e.e.a. toe te lichten.

e)      Als tussen de twee belastingsdiensten overeenstemming is bereikt kan de aanvrager toestemming aan de afspraak verlenen (omdat het een vrijwillige procedure is kan de aanvrager ook toestemming weigeren).

f)      Verstrekken van een verbindliche Vorabzusage door de Duitse fiscus voor een periode van drie tot vijf jaar ( ook een “roll back” hoort tot de mogelijkheden).

g)      Jaarlijks moeten zgn. Compliance Reports worden ingediend.

Verwacht word dat een groot aantal “buitenlandse” dochtermaatschappijen van de regeling gebruik zal maken, want de verrekeningsprijsproblematiek is altijd een speerpunt van de fiscus binnen concernrelaties en de kans op het dubbel betalen van belasting is groot.

O ja! De kosten van de procedure zijn niet laag. De fiscus zint op euro 20.000,00 een geeft 50% korting als het om een klein bedrijf (t/m 5 miljoen bij leveringen en 500.000 bij diensten) gaat. Ook bestaat de mogelijkheid tot mindering in aparte gevallen. Trouwens, wie wil nu nog beweren dat Duitsers geen Engels kunnen.

Meer weten over de APA procedure in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer U. Meyer van ons kantoor. Ons telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.