Nieuwe wettelijke regelingen per 01-07-2006

Nieuwe wettelijke regelingen per 01-07-2006

a) Veranderingen bij Mini-jobs

Per 01-07-2006 moeten hogere forfaitaire bijdragen voor de zgn. Mini-jobs (salaris t/m 400 euro) worden betaald. De pauschale Beitragssatz voor de bedrijfsmatige werkgever bedraagt nu 30% (was 25%). De werknemer hoeft over het algemeen niets af te dragen.

Van de forfaitaire heffing gaat 15% naar de Rentenversicherung, 13% naar de ziektekostenverzekering en is 2% voor belastingen.

Bij salarissen tussen 400,01 euro en 800 euro (zgn. Gleitzone) worden de afdrachten navenant aangepast.

Bij Mini-jobs in particuliere huishoudens verandert niets. De werkgever betaalt 5% voor de pensioen- en ziektekostenverzekering, 1,6% voor de ongevallenverzekering, 2% forfaitaire belasting en 0,1% Aufwendungsausgleich.

Meer weten over de afdracht van sociale lasten en belastingen in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw M. Galikowski van de afdeling salarisadministratie van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

b) Veranderingen toeslagen bij werk op zon- en feestdagen en bij nachtwerk

Tot nu toe waren de toeslagen voor het werken op zon- en feestdagen en in de nachtelijke uren vrijgesteld van sociale lasten. Vanaf nu is de Sozialversicherungsfreiheit begrensd tot een Grundlohn van 25 euro per uur.

c) Kasstelsel bij omzetten t/m 250.000 euro (oude deelstaten)

Om bij kleine ondernemingen de liquiditeit te verhogen, wordt de grens voor het hanteren van het kasstelsel (Ist-Besteuerung) in de oude deelstaten verhoogd van 125.000 euro naar 250.000 euro. Deze bedrijven hoeven dus de omzetbelasting pas af te dragen als de klant de rekening ook heeft betaald. Bedrijven met een omzet hoger dan 250.000 euro moeten de omzetbelasting afdragen na het uitschrijven van de factuur.

In de nieuwe deelstaten geldt voor het hanteren van het kasstelsel tot het jaar 2009 een omzetgrens van 500.000 euro.

Meer weten over belastingrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer U. Meyer van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

d) Geen verlaging Duitse AOW – uitkeringen (Rente)

Omdat de hoogte van de Duitse AOW-uitkeringen (Rente) is gekoppeld aan de ontwikkeling van de Duitse salarissen, zou een negatieve ontwikkeling van de salarissen een verlaging van de Rente tot gevolg moeten hebben.

Volgens het Duitse CBS (Statistisches Bundesamt) was de loonontwikkeling in het jaar 2005 in de oude deelstaten met 0,2% weliswaar gering positief, in de nieuwe deelstaten daalden de salarissen echter met 0,4%.

Op grond van de Rentenanpassungsformel (die middels een Nachhaltigkeitsfaktor de betaalbaarheid van het Duitse AOW systeem voor de toekomst moet waarborgen) zou deze ontwikkeling tot gevolg hebben gehad dat de Rente in de oude deelstaten zou dalen met 0,91% en in de nieuwe deelstaten met 1,51%.

Het verlagen van de pensioenen zou een politieke ramp zijn voor de regering Merkel. Derhalve doen we alsof onze neus bloedt en introduceren wij het Gesetz ueber die Weitergeltung der aktuellen Rentenwerte. Volgens deze wet is een daling van de uitkering voorlopig uitgesloten en zullen toekomstige loonsverhogingen met terugwerkende kracht worden gecompenseerd.

e) Arbeitslosengeld II in heel Duitsland op één niveau

Ruwweg een jaar WW (Arbeitslosengeld I; dus ca. 70% van het laats verdiende salaris) en daarna het Arbeitslosengeld II (345 euro per maand plus tegemoetkoming in de huurkosten), dat zijn de harde spelregels anno 2006.

Vanwege de veronderstelde lagere kosten van levensonderhoud in de nieuwe deelstaten gold voor deze Duitse regio´s een korting van 14 euro per maand. Deze korting is nu ongedaan gemaakt.

f) Elektrogesetz: omzetting EU-richtlijn RoHS per 01-07-2006

Na de omzetting van de richtlijn WEEE volgt nu de omzetting van de richtlijn RoHS via het Elektrogesetz.

Vanaf nu mogen bepaalde gevaarlijke stoffen niet meer in (nieuwe) elektr(on)ische apparaten worden verwerkt. Het gaat met name om zware metalen zoals lood, kwik, cadmium en chromium VI. E.e.a. geldt ook voor bepaalde vlamvertragers.

De problemen zijn u vanuit de Nederlandse discussie welbekend zodat ik hiernaar gemakshalve verwijs.

g) Parallelimport bestrijdingsmiddelen (pesticide)

Het Duitse Pflanzenschutzgesetz wordt aangevuld met een regeling omtrent parallel geïmporteerde pesticide. Hierbij gaat het om bestrijdingsmiddelen uit andere EU-lidstaten die overeenstemmen met een in Duitsland toegelaten middel zonder dat deze (buitenlandse) middelen zelf in Duitsland zijn toegelaten.

Er wordt een vereenvoudigde procedure ingevoerd waarmee de overeenstemming met een toegelaten middel kan worden getoetst. Voorts wordt de manier van kenmerking en de verplichtingen van de importeur vastgelegd.

Geplande wetswijzigingen per 01-01-2007

De Duitse bondsdag heeft de volgende wetswijzigingen besloten:

a) Duur Kindergeld beperkt

In Duitsland ga je lang voor kind door. In beginsel bedraagt het kindergeld 154 euro per maand tot het onvoltooide 27ste levensjaar. Een verlaging was op z´n plaats tot het onvoltooide 25ste levensjaar.

b) Afschaffing Pendlerpauschale raakt werknemers hard

Bij het woon- en werkverkeer geldt vanaf volgend jaar het Werkstor-Prinzip. Daarmee zijn de kosten van het woon- en werkverkeer in beginsel niet meer aftrekbaar, omdat deze kosten vanaf dat moment worden beschouwd als privékosten.

Uitzondering: Fernpendler kunnen vanaf de 21ste kilometer, zoals tot nu toe, 30 cent per kilometer berekenen.

c) Verlaging Sparerfreibetrag

“Wij moeten sparen voor onze oude dag”, roept de regering en kort derhalve de belastingvrije bedragen.

Tot nu toe waren voor een alleenstaande de eerste 1370 euro aan rente belastingvrij. Dat wordt vanaf volgend jaar 750 euro. Voor gehuwden wordt het belastingvrije bedrag van 2740 euro verlaagd naar 1500 euro.

d) Reichensteuer

Tot nu toe bedraagt het maximumtarief voor de inkomstenbelasting 42% plus solidariteitstoeslag.

Voor rijkaards wordt een apart tarief ingevoerd, 45% plus solidariteitstoeslag, dat van toepassing is als je een belastbaar inkomen van meer dan 250.000/500.000 euro (ongehuwd/gehuwd) hebt.

De winst uit onderneming valt hier echter niet onder totdat e.e.a. via de Unternehmenssteuerreform 2008 is geregeld.

e) Studeerkamer niet langer aftrekbaar

De kosten voor een studeerkamer kunnen in de toekomst alleen nog maar van de belasting worden afgetrokken als dit Arbeitszimmer den Mittelspunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Taetigkeit bildet.

Meer weten over de nieuwe belastingen in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer U. Meyer. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.