Nieuwe wettelijke regelingen 2006

Nieuwe wettelijke regelingen 2006

Zakendoen met Duitsland vereist enige kennis van de Duitse regelgeving. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor het jaar 2006 voor u samengevat:

(1) Arbeidsrecht

a) De regelingen omtrent de Ich-AG worden t/m 30-06-2006 verlengd. In het kader van deze regeling ontvangt een werkloze die zich zelfstandig maakt een financiële vergoeding van de overheid. Deze regeling zal te zijner tijd worden vervangen.

b) De 58er-regeling, volgens welke werklozen ouder dan 58 jaar niet meer hoeven te solliciteren, wordt verlengd tot einde 2007. Op basis van deze regeling ontvangen zij Arbeitslosengeld I en II onder versoepelde omstandigheden, samen met de belofte zo vroeg mogelijk met pensioen te kunnen gaan zonder korting van de (Duitse AOW-) uitkering.

c) Oudere mensen boven de vijftig jaar (daar gaan we weer, Klik hier voor het artikel over Selbstzweifel) die een lager betaalde baan aannemen om zodoende niet werkloos te worden of nog langer werkloos te zijn, ontvangen een (gedeeltelijke) compensatie voor het ingeleverde salaris.

d) Neemt een werkgever een werkloze ouder dan 55 jaar in dienst, dan hoeft hij voor deze werknemer geen WW – premie te betalen.

e) Dreigt werkloosheid, dan dient een werknemer dit uiterlijk drie maanden voor beëindiging van het dienstverband bij de instanties te melden. Verzuimt hij de melding, ontvangt hij een week geen uitkering (Sperrzeit). Denk erom dat u als werkgever verplicht bent de werknemer op de meldingsplicht en de gevolgen te attenderen!!

f) Werklozen onder de 55 jaar hebben recht op maximaal twaalf maanden Arbeitslosengeld I. Ouderen hebben recht op een uitkering van maximaal achttien maanden. Daarna mogen zij genieten van 365 euro Arbeitslosengeld II. Per maand, welteverstaan, en dat ook alleen als zij geen vermogen hebben en niet samenwonen met iemand die een inkomen geniet.

g) Om ueberhaupt voor een WW uitkering in aanmerking te (kunnen) komen, moet de kandidaat de laatste twee jaar (voorheen drie jaar) twaalf maanden sociaalverzekeringsplichtig werkzaam zijn geweest.

h) Het aantal (legale) buitenlandse seizoenwerkers wordt beperkt opdat meer (hoog gemotiveerde) Duitsers in de landbouw en horeca tewerkgesteld kunnen worden. (In Nederland bestaan soortgelijke plannen, als ik mij niet vergis). Elk bedrijf kan maximaal tachtig procent van de in het jaar 2005 legaal actieve Polen etc. in dienst nemen zonder dat gekeken wordt of er voor de baan ook een Duitse werkloze in aanmerking komt. Wil men een hoger percentage, dan wordt eerst gekeken of er geen inwoners van Duitsland in aanmerking komen. Echter mag maximaal negentig procent van het totaal aantal werknemers uit Oost Europa komen. Bij kleine bedrijven mogen (zonder toetsing) maximaal 4 seizoenarbeiders werkzaam zijn.

i) De Erloeschungsregelung wordt aangescherpt. Voor het geval een werkloze aanleiding heeft gegeven voor schorsing van de uitkering voor meer dan 21 weken, vervalt zijn recht op Arbeitslosengeld. Daarbij wordt over een periode van twaalf maanden teruggekeken, zodat ook een Sperre in verband met het vrijwillig opgeven van een baan kan worden meegenomen.

(2) Sociale verzekeringen

a) Beitragsbemessungsgrenzen aangepast

Voor pensioenverzekering (Rentenversicherung) is de premiegrens opgetrokken:

West-Duitsland          van 5200 euro            naar 5250 euro

Oost-Duitsland           blijft 4400 euro

Bijdrage: 19.5 %         50/50 werkgever/werknemer

Voor de Kranken- und Pflegeversicherung dienen bijdragen op inkomens tot 3.562,50 euro per maand (voorheen 3.525 euro) resp. 42.750 euro per jaar (voorheen 42.300 euro) te worden betaald. Dit bedrag is voor zowel West-, als Oost-Duitsland gelijk. Bijdrage: hoogte afhankelijk van het ziekenfonds.

De Versicherungspflichtgrenze in de ziektekosten- en zorgverzekering stijgt naar 3937,50 euro per maand (voorheen 3900 euro) resp. 47.250 euro per jaar (voorheen 46.800 euro). (Boven dit bedrag mag men een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten).

Voor de Pflegeversicherung geldt een bijdrage van 1.7 % (50/50), dus 0,85 / 0,85. Echter, bij werknemers zonder kinderen wordt een toeslag berekend van 0.25 % dus 1.1 %.

b) Mutterschaftsgeld: Alle bedrijven doen vanaf nu mee aan de zo genaamde Umlage 2. Tegen betaling van een luttel percentage van het loon is de werkgever verzekerd voor de kosten van het Mutterschaftsgeld d.w.z. de loonkosten in de periode voor en na de bevalling.

c) De Duitse VUT – regeling (Fruehverrentung) is aanzienlijk aangescherpt. De minimumleeftijd word trapsgewijs verhoogd van 60 jaar naar 63 jaar. De verhoging geschiedt in de periode 2006-2008 maandelijks (wie in januari 1948 is geboren kan pas met 60 jaar plus een maand een uitkering krijgen; wie in december 1948 of later is geboren pas met 63 jaar). Het is niet mogelijk tegen korting van de uitkering een vroegere termijn te kiezen.

d) Bij de Riester-Rente treedt de derde trap in werking. De overheidssubsidie en de fiscale aftrekposten stijgen. De basistoeslag wordt van 76 euro verhoogd naar 114 euro, de kindertoeslag van 92 euro naar 138 euro per kind. De fiscale aftrekpost wordt verhoogd naar 1575 euro.

e) Van de Duitse Rente (AOW) wordt voor degene die deze in 2006 voor het eerst ontvangt, de belastingdruk verhoogd. Tot nu toe was belastinggrondslag 50 % van het uitkeringsbedrag. Deze is nu 52 % en elk jaar zal het percentage met 2% worden verhoogd.

Tegelijkertijd wordt de opbouw van een pensioen via het Alterseinkuenftegesetz langzaam van belastingheffing vrijgesteld.

(3) Agrarische sector (Landwirtschaft)

Boeren en voederleveranciers moeten zich laten registreren volgens de Europese verordening m.b.t. Futtermittelhygiene. Langs deze weg worden de bedrijven, de productiemiddelen, het personeel, de documentatie en de kwaliteitscontroles in de sector in beeld gebracht om zodoende de verantwoordelijkheden zuiver(der) te kunnen definiëren.

(4) Duitse poststukken worden (deels) goedkoper.

Kompaktbrief Duitsland: 90 cent (was 95 cent)

Infobrief : 35 cent (was 40 cent)

Standardbrief Deutschland: 55 cent (was 55 cent)

Grossbrief Deutschland: 1,45 euro (was 1,44 euro)

Standardbrief Europa: 70 cent (was 55 cent)

Kompaktbrief Europa: 1 euro (was 95 cent)

Postkarte Europa: 65 cent (was 45 cent )

(5) Belastingen

a) De Eigenheimzulage (overheidssubsidie bij aankoop van een huis of woning) is na verschillende mislukte pogingen in het verleden door de nieuwe regering toch nog per 1 januari 2006 afgeschaft. Lopende subsidies worden tot het einde uitbetaald.

Met deze afschaffing eindigt ook de voor Nederlanders o zo leuke situatie, waarbij zij van twee walletjes konden eten. Woonde men in Duitsland en werkte men in Nederland, dan kon men zowel van de Nederlandse hypotheekrenteaftrek genieten, als de Duitse subsidie ontvangen.

b) Degressieve afschrijving van huurwoningen is voor verhuurders die het o.g. in het privé -vermogen houden niet langer mogelijk. Er geldt een lineaire afschrijving van 2%. De regeling geldt voor alle aankopen na 31-12-2005.

c) Gaat men trouwen, dan wordt men genaaid…Door het wegvallen van de belastingvrije vergoeding t.h.v. 315 euro die de werkgever tot nu toe graag betaalde. Ook het resultaat van de actie zoals hierboven iets cru omschreven, is niet langer belastingvrij, want ook ter gelegenheid van de geboorte van een kind kon men de werknemer iets extra´s geven. Een van de laatste mogelijkheden om een werknemer netto een leuk bedrag te kunnen schenken, is hiermee vervallen.

d) Bij schoonmaakkosten bedrijfsgebouwen geldt met betrekking tot de Mehrwertsteuer het reverse-charge-systeem. Dit betekent dat u als opdrachtgever verplicht bent de MwSt aan de fiscus af te dragen.