Verlengd Eigendomsvoorbehoud in Duitsland

Verlengd Eigendomsvoorbehoud in Duitsland

Het eigendomsvoorbehoud kent in Duitsland voor leveranciers een grotere zekerheid dan in Nederland. In tegenstelling tot de Nederlandse situatie, één vorm van eigendomsvoorbehoud, kent men in Duitsland drie vormen:

  •  “Gewoon” eigendomsvoorbehoud. Deze is vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Dit voorbehoud geldt alleen voor goederen die volgens de overeenkomst zijn geleverd. Dit betekent, dat de leverancier geen zekerheid meer heeft als de goederen verwerkt of doorverkocht zijn.
  • “Uitgebreid” eigendomsvoorbehoud. Alle goederen die geleverd zijn of zullen worden, blijven eigendom van de leverancier totdat de volledige schulden zijn voldaan. Indien de afnemer (B) nog niet heeft betaald, dan kan de Leverancier (A) de schuld verhalen op alle goederen die hij heeft geleverd en in de toekomst nog zal leveren. Alle leveringen en toekomstige leveringen zijn belast met het eigendomsvoorbehoud van A.
  • “Verlengde” eigendomsvoorbehoud. De afnemer (B) mag de onder voorbehoud verkregen goederen voor normaal gebruik “gebruiken”, “bewerken” en “doorverkopen”, maar het eigendom rust bij de leverancier (A).

Dit betekent bijv. dat indien B in gebreke blijft, A rechtstreeks de derde partij (C) kan verplichten om de openstaande vordering te betalen.

 

Levering met verlengd voorbehoud                     levering
—————————————-à                      ————-à

A.                                                             B.                                C.

ß ————————————                           ß ———–

 

     schuld                                                                  schuld en gelijktijdige cessie van vordering naar A.

Bovenstaande eigendomsvoorbehouden worden niet vanzelf van kracht. Het bij uw bedrijf passende eigendomsvoorbehoud dient te worden opgenomen in uw Duitse Algemene Voorwaarden (Algemeine Geschäftsbedingungen). Deze dienen in het Duits te worden opgesteld volgens de Duitse wetgeving.