Arbeidsrecht in tijden van crisis: Weihnachtsgeld, Kurzarbeit, (massa)ontslag

Arbeidsrecht in tijden van crisis: Weihnachtsgeld, Kurzarbeit, (massa)ontslag

Geen leuk onderwerp om over te schrijven, maar gezien de actuele ontwikkelingen toch niet te voorkomen. Wat zijn uw mogelijkheden als uw Duitse dochteronderneming in de problemen geraakt.

Aan het einde van de maand zal over het algemeen, met het salaris voor de maand november, de kerstgratificatie worden uitbetaald en zullen ook de sociale lasten hierover moeten worden betaald. Begin december volgt dan de loonbelasting over het algehele bedrag en enkele weken later is het salaris over de maand december te betalen.

Vooral bedrijven die just in time als toeleveranciers in de automobielsector actief zijn (en hun transporteurs) zullen hier de pijn van voelen omdat de Duitse automobielindustrie voor een hele tijd op slot gaat, met als gevolg dat er geen omzet gerealiseerd zal worden.

Kerstgratificaties

Omdat de betaling van eerdere leveranties (afhankelijk van de afspraken) met een vertraging van enkele maanden geschiedt, is er op het moment geen acuut liquiditeitsprobleem, dit komt pas in het volgende jaar. Om dit toekomstige liquiditeitsprobleem reeds nu enigszins te tackelen zou men kunnen overwegen de kerstgratificatie (meestal een half maandsalaris) te laten vervallen.

Of dit daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort hangt van het toepasselijke CAO en/of de arbeidscontracten af. Als in de arbeidsovereenkomsten afgesproken is dat een kerstgratificatie wordt betaald kan men als werkgever niet eenzijdig van deze afspraak afwijken. Anders is het als er sprake is van een echte gratificatie, dus een vrijwillige betaling van de werkgever.

Kurzarbeit(ergeld) (werktijdverkorting) zo snel mogelijk aanvragen

Bij de Duitse arbeidsbureaus staan op het moment de telefoons roodgloeiend. Wat zijn voor bedrijven de voorwaarden om “Kurzarbeit”  aan te vragen.

Kurzarbeit is voor bedrijven een mogelijkheid bij een economisch moeilijke situatie ontslagen te vermijden. De werknemers werken in geval van Kurzarbeit voor een bepaalde tijd minder of helemaal niet. De hieruit resulterende loonderving wordt middels het door de staat betaalde Kurzarbeitergeld tot een bepaalde hoogte gecompenseerd.

Doel van het Kurzarbeitergeld is het om via de reductie van personeelskosten bij een tijdelijke slechte opdrachtsituatie het bedrijf in staat te stellen deze situatie te overleven zonder tot (massa)ontslagen te moeten overgaan.

Voorwaarden:

Er is sprake van substantieel werkverlet dat baseert op economische redenen of overmacht.

Het werkverlet is tijdelijk en er bestaat hoop op beterschap

Het werkverlet valt niet te vermijden

Minimaal een derde van de werknemers verliest minimaal 10 procent van het brutosalaris

Toestemming van de ondernemingsraad, of een desbetreffende regeling in de CAO of een regeling over Kurzarbeit binnen de arbeidsovereenkomst.

Het Kurzarbeitergeld bedraagt, afhankelijk van de burgerlijke staat van de werknemer 60 c.q. 67 procent van het nettosalarisverschil en wordt in beginsel voor een periode van maximaal zes maanden betaald.

Voorziet u dat uw Duitse vestiging aan de boven genoemde voorwaarden voldoet, dan is het zaak onmiddellijk contact op te nemen met het arbeidsbureau omdat u niet achteraf voor terugliggende tijden Kurzarbeit kunt aanvragen.

Let wel op: De Duitse arbeidsbureau´s zullen erop letten dat er geen sanering ten laste van de staatskas plaatsvindt. U moet deze stap dan ook degelijk voorbereiden en de noodzaak kunnen aantonen.

Massenentlassung (massaontslag)

Moet u meerdere werknemers binnen 30 dagen ontslaan of worden daaromtrent afvloeiingsregelingen getroffen, dan bestaat de kans dat u voor aanzegging van het ontslag melding moet doen bij het arbeidsbureau (Massenentlassungsanzeige).

Dit is het geval bij

Bedrijven met meer dan 20 en minder dan 60 werknemers bij ontslag van meer dan 5 werknemers

Bedrijven met tenminste 60 en minder dan 500 werknemers bij ontslag van 10% of meer dan 25 medewerkers

Bedrijven met tenminste 500 werknemers bij ontslag van tenminste 30 werknemers

In geval van massaontslag dient de ondernemingsraad alomvattend te worden geïnformeerd o.a. omtrent de redenen voor het ontslag, de aantallen en beroepsgroepen, het tijdspad en de criteria voor ontslag en vergoedingen.

Wij werken op het moment in een dergelijk traject waar het gaat om 140 medewerkers en ik kan u melden dat naast de boven genoemde wettelijke eisen ook een stuk sociale vaardigheden is vereist.

Meer weten over Duits arbeidsrecht en ontslagrecht? Neem contact op met Gisela Surmann of Torsten Viebahn (Fachanwälte für Arbeitsrecht)