Beëindiging van een arbeidsovereenkomst (deel V)

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst (deel V)

Schadeloosstellingen
Door schikking en een adequate toepassing van de §§ 9, 10 KSchG wordt vaak de eensgezinde ontbinding van de arbeidsverhouding of de overeenstemming over het ontslag bereikt. Of in het kader van een ontbindingsvonnis conform §§ 9, 10 KSchG kan een arbeidsverhouding worden beëindigd. Al deze regelingen hebben vaak als resultaat, dat er een verplichting tot het betalen van een afkoopsom ontstaat. De gebruikelijke hoogte van de schadeloosstelling / afkoopsom bedraagt ½ bruto maandloon per jaar van de arbeidsverhouding. Deze gebruikelijke hoogte kan al naar gelang bij welke contractant de grotere risico’s in het kader van het Kündigungsschutzprozess liggen, nog worden verhoogd of verlaagd.

Schadeloosstellingen zijn momenteel met een basisbedrag ter hoogte van € 8.181 belastingvrij. Dit bedrag kan naar leeftijd en bedrijfsgebondenheid nog worden verhoogd (na het voltooien van het 50e levensjaar en tenminste 15 dienstjaren € 10.226 en na het voltooien van het 55e levensjaar en tenminste 20 dienstjaren € 12.271, § 3 EStG. Schadeloosstellingen mogen geen verborgen loon, eventuele vakantievergoeding of overuren behelzen. Valt dit op, dan ontstaat er een nabetalingsplicht m.b.t. de belasting en sociale verzekeringsbijdragen, die hierbij ontstaan. Schadeloosstellingen worden dan niet op het Arbeitslosengeld aangerekend, als er aan het ontslag een reden ten grondslag heeft gelegen, die deze rechtvaardigt en als de ontslagtermijn is nagekomen.

wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland