Wijzigingen m.b.t. de arbeidsmarkt

Wijzigingen m.b.t. de arbeidsmarkt

Deeltijdwerk:
Medewerkers die in deeltijd willen gaan werken, moeten dit ten minste drie maanden van te voren bij hun werkgever aangeven. Om in aanmerking te komen dient een dienstverband van ten minste zes maanden te bestaan. Indien bedrijfsinterne redenen het werken in deeltijd niet toestaan, kan de werkgever het verzoek afwijzen.
Parttimers binnen het bedrijf, die langer willen gaan werken, hebben bij het bezetten van een vacature bij dezelfde bekwaamheid in principe voorrang.

Arbeidscontracten voor bepaalde tijd:
Net als in het verleden kunnen arbeidscontracten voor bepaalde tijd zonder feitelijke reden tot maximaal twee jaar worden beperkt. In deze periode kan maximaal drie keer worden verlengd. Nieuw is het feit dat arbeidscontracten voor bepaalde tijd alleen nog kunnen worden afgesloten met nieuwe medewerkers. 
Wel is het mogelijk dat in een Tarifvertrag (CAO) branchespecifieke regelingen worden afgesproken.

Jeugdopleiding, langdurig werklozen:
Het in 1999 gestarte programma ” Jump” (Jugend mit Perspektiven), gericht op de afbouw van de werkloosheid onder jonderen, wordt in 2001 via de arbeidsbureaus voortgezet.  Er staat opnieuw twee miljard DM ter beschikking. In plaats van 40% vloeien nu 50% naar de nieuwe bondslanden. Het programma is in 2001 uitgebreid met mobiliteitshulp en de bemiddeling van werkloze jongeren in de nieuwe bondslanden en in regio’s in het westen met een meer dan gemiddeld werkloosheidspercentage.

Zwaar gehandicapten:
Er wordt gestreeft naar een duurzame afbouw van de hoge werkloosheid onder zwaar gehandicapten. In de periode tot oktober 2002 dienen 50.000 zwaar gehandicapten weer werk te krijgen. Om dit te bereiken wordt de druk op werkgevers, middels aanpassingen in het “Schwerbehindertengesetz”, opgevoerd.  Weliswaar wordt het percentage van arbeidsplaatsen binnen een bedrijf, dat door een zwaar gehandicapte dient te worden bezet verlaagd van 6 naar 5 procent. Echter tegelijkertijd wordt de heffing voor bedrijven die hieraan niet voldoen gestaffeld verhoogd van 200 DM tot maximaal 500 DM per maand (verrekend naar aantal arbeidsplaatsen dat overeenkomt met de eerder genoemde 5 procent).