Faillissement in Duitsland

Faillissement in Duitsland

Anders dan in Nederland betekent een negatief eigen vermogen het faillissement van een bedrijf. De directeur moet binnen drie weken nadat hij van de zgn. Ueberschuldung notie heeft genomen (of had kunnen nemen) het faillissement aanvragen. Doet hij dat niet, dan wordt hij persoonlijk (voor de schade) aansprakelijk. Hetzelfde geldt uiteraard als er sprake is van betalingsonmacht.

Hoe verloopt een faillissementsprocedure in Duitsland?

Zowel de crediteur als de debiteur kunnen in Duitsland een Insolvenzantrag wegens Ueberschuldung of daadwerkelijke of dreigende Zahlungsunfaehigkeit indienen. Indien het onderhanden geld voldoende is om de kosten van de faillissementsprocedure te dekken, kan de kantonrechter een voorlopige curator benoemen. Deze schrijft een expertise omtrent de economische situatie van de onderneming.

In deze fase kennen wij in Duitsland twee soorten voorlopige curatoren. De “sterke” curator, die in plaats van de oude directie optreedt, of de “zwakke” curator, die slechts op de verdere verrichtingen van de zittende directie toeziet. (of er sprake is van een sterke of een zwakke voorlopige curator heeft verregaande consequenties m.b.t. afspraken die de curator maakt)

Onder de voorlopige curator kan de onderneming worden voorgezet indien de kans bestaat dat het bedrijf levensvatbaar is. Het salaris van de medewerkers moet de curator uit de lopende inkomsten betalen. Anders kan de Agentur fuer Arbeit voor een periode van maximaal drie maanden een Insolvenzgeld aan de werknemers betalen. Geen crediteur mag door de verkoop van vermogensbestanddelen worden voorgetrokken en de voorlopige curator c.q. de directie mogen alleen de lopende uitgaven bedienen.

De voorlopige curator presenteert in het vervolg aan de vergadering van crediteuren een saneringsplan. De vergadering van crediteuren heeft de bevoegdheid de voorlopige curator als uiteindelijke curator te benoemen of hem weg te stemmen. Voorts kan de vergadering het saneringsplan goedkeuren en – ook tegen de stemmen van de minderheid- op (groote) delen van de vorderingen kwijtschelding verlenen.

Gebruikelijk is het om bedrijven gesund zu schrumpfen doordat niet rendabele delen worden verkocht of gesloten.

Is een sanering van het bedrijf niet mogelijk, dan is het opgave van de curator het bedrijf te ontmantelen en zoveel mogelijk geld voor de crediteuren te realiseren.

Meer weten over Duits faillissementsrecht? Neemt u dan contact op met dhr. Wemmers van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.