Het concurrentiebeding in arbeidscontracten (Nederland-Duitsland)

Het concurrentiebeding in arbeidscontracten (Nederland-Duitsland)

In Nederland wordt – als de Eerste Kamer het liggende wetsvoorstel aanneemt – op (korte) termijn een nieuwe regeling omtrent het concurrentiebeding in arbeidscontracten ingevoerd.

Vergelijkbaar met het Duitse stelsel dient dan de werkgever de belemmering van de werknemer in zijn keuze op de arbeidsmarkt financieel te compenseren. Dit betekent dat de werkgever na het einde van de arbeidsovereenkomst maandelijks een bedrag dient te betalen gedurende de looptijd van het concurrentiebeding. De hoogte van de vergoeding moet in het concurrentiebeding worden bepaald (zo ook in Duitsland) en de maximale looptijd van het beding bedraagt een jaar (in Duitsland twee jaar).

Er zijn meer verschillen: In Nederland moeten de werkgever en de werknemer overeenstemming bereiken over de hoogte van een “billijke” vergoeding en pas na verloop van tijd zal de rechtspraak houvast geven over wat als billijke vergoeding kan worden aangemerkt. Het lijkt mij dat Duitsland hier als voorbeeld kan dienen omdat wij de vergoeding voor concurrentiebedingen al sinds jaar en dag kennen. Consensus is in Duitsland dat de vergoeding ten minste vijftig procent van het laatst verdiende salaris moet zijn.

Als alternatief voor een concurrentiebeding wordt in Nederland nogal eens het opnemen van een “relatiebeding” genoemd omdat dit beding niet onder de nieuwe regeling zou vallen. Via dit beding zou het de werknemer worden verboden om voor een bepaalde periode na het einde van het dienstverband klanten van de werknemer te benaderen.

Echter, wat is de waarde van bijv. een vertegenwoordiger als hij “zijn” oude relaties niet meer mag benaderen? De Duitse rechtspraak komt tot de conclusie dat een “relatiebeding” als Beschraenkung der gewerblichen Taetigkeit is te zien en derhalve rechtsgeldig alleen kan worden overeengekomen als er een vergoeding tegenover staat.

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann of mevrouw A. Romijnders. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.