Nieuw Duits BTW-tarief per 01-01-2007 vergt nu al actie

Nieuw Duits BTW-tarief per 01-01-2007 vergt nu al actie

Als niet alsnog een wonder geschiedt zal het Duitse BTW-tarief per 01-01-2007 worden verhoogd tot 19%. Nog enkele maanden te gaan, denkt u. Er is echter een aantal punten waarop u reeds heden moet letten:

I Tijdstip van toepassing van het nieuwe tarief

Het nieuwe BTW-tarief is van toepassing op alle leveringen en diensten die na 31-12-2006 worden bewerkstelligd.

Bij de berekening van de omzetbelasting op basis van uitgereikte facturen (factuurstelsel) is de toepassing van het nieuwe tarief afhankelijk van het moment van de kenmerkende prestatie (verrichting van leveringen en diensten etc.). De datum van het onderliggende contract, het schrijven van een factuur of ontvangst van de betaling zijn over het algemeen niet van belang. Als gevolg hiervan:

a) moeten rekeningen met betrekking tot prestaties die na 31-12-2006 worden geleverd het nieuwe tarief omvatten. Of een factuur nog in 2006 wordt geschreven of pas in 2007 doet niet ter zake.

b) moeten rekeningen met betrekking tot prestaties die voor 01-01-2007 zijn geleverd het oude tarief bevatten. Dit geldt ook als de rekening pas in 2007 wordt geschreven.

c) moeten ondernemers die in het jaar 2006 deelbetalingen, aanbetalingen, termijnbetalingen of vooruitbetalingen (hebben) ontvangen m.b.t. prestaties die na 01-01-2007 worden geleverd, het verschilbedrag (3%) bij de aanmelding omzetbelasting voor de periode waarin de feitelijke levering van de prestatie valt, afdragen.

E.e.a. geldt ook voor ondernemers die het kasstelsel hanteren.

Als het contract dit toestaat, kan het verschil van 3% bij de eindafrekening alsnog aan de ontvanger in rekening worden gebracht.

Bij langlopende contracten, d.w.z. contracten die voor 01-09-2006 zijn gesloten kan de leverancier op basis van de wettelijke regelingen m.b.t. de prijsverhogingen aanpassing aan de nieuwe BTW per 01-01-2007 verlangen, tenzij e.e.a. in het contract is uitgesloten (Festpreisvereinbarung). Voor contracten die na 31-08-2006 worden gesloten bestaat een dergelijke civielrechtelijke aanspraak niet. In deze gevallen moet men de verhoging overeenkomen.

III (Onder)aannemingscontracten en resultaatverbintenissen (Werklieferung/leistung)

Een resultaatsverbintenis valt onder het nieuwe tarief als de prestatie na 31-12-2006 wordt uitgevoerd. Wordt de prestatie echter in economische zin opgedeeld en worden deelprestaties in 2006 geleverd, kan op deze deelprestaties het oude tarief worden toegepast, mits:

a) het gaat om een gedeelte van de totale prestatie, dat kan worden afgebakend;

b) de deelprestatie apart wordt afgerekend;

c) een oplevering van de deelprestatie voor 01-01-2007 heeft plaatsgevonden;

d) reeds voor 01-01-2007 voor de deelprestaties een navenante vergoeding is overeengekomen.

IV TIP:
*noem in nieuwe contracten niet meer het actuele Duitse BTW-tarief, maar formuleer m.b.t. BTW als volgt: zuzueglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
*Bij een resultaatverbintenis: indien bepaalbare deelprestaties in 2006 worden geleverd, die echter normaliter pas na oplevering in 2007 als onderdeel van de algehele prestatie zouden worden beschouwd, bevelen wij aan de contracten dusdanig te aan te vullen, dat deze prestaties reeds in 2006 mogen worden afgerekend. Let echter op de consequenties m.b.t. de winst voor 2006.

Het spreekt voor zich dat wij in deze summiere samenvatting van de BTW-problematiek niet alle problemen volledig kunnen samenvatten. BTW is en blijft een ingewikkeld vraagstuk, vooral omdat Duitsland zijn eigen uitleg kent.

Meer weten over factureren met of zonder BTW naar Duitse maatstaven?

Neemt u dan contact op met de heer U. Meyer van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0 of boek de cursus “Duitse omzetbelasting – Factureren met BTW?” bij de Nederlands Duitse Businessacademie op 12 oktober 2006. Voor meer informatie: http://www.businessacademie.de/seminars